De verklaring van het “International State Crime Initiative”(22 november 2023) en de uitspraak van de voorzieningenrechter…

Fragmenten van de verklaring van het “International State Crime Initiative”, opgesteld op of vlak voor 22 november 2023 en ondertekend door bijna 50 voorname geleerden in criminologie en staatsgeweld, over de Palestijnse genocide die gepleegd wordt door Zionisten. Het staat voor deze experts vast dat er inderdaad sprake is van “genocide”.
“Empirically we know that genocide unfolds over years and frequently decades. Israel’s genocide of the Palestinians did not begin on October 7, 2023. For Palestinians the genocide process began in 1917 with the Balfour Declaration, when Britain ‘gifted’ their country to European Zionists looking for a Jewish homeland. It materially took form in the 1948 war, which led to the creation of the State of Israel. During this catastrophe (the Nakba) thousands of Palestinians were killed and 750,000 were driven from their homeland, forever denied a right of return by the Israeli state. Decades of dispossession, occupation, structural violence, forced eviction and apartheid discrimination have followed. What we are witnessing now is the dénouement of the Israeli state’s genocide of the indigenous Palestinians. What we are seeing is a second Nakba.”
In de verklaring merken de experts ook op dat Israel en zijn medeplichtigen gebruik maken van een breed scala aan legitimering-en-afleidings-trucjes zoals het selectief stilzwijgen en de glasharde ontkenning, de verdraaiïng van feiten en de leugen, de minimalisering van de toegebrachte klappen, het zich beroepen op noodzaak of juist het aanroepen van een hoger doel, de demonisering van de slachtoffers en de omdraaiïng van het slachtofferschap, de inzet van de aantijging van “antisemitisme” om critici uit te schakelen, etc. Kortom, het hele Israelische instrumentarium wordt gehekeld.
En omdat het de staten zelf zijn die de eigen wetten maken en recht spreken, is het moeilijk om ze goed ter verantwoording te roepen. Zoals een van de initiatiefnemers, dr. Penny Green van de Queen Mary University of London, heeft toegelicht in een interview met Middle East Monitor, zijn de natiestaten “notoriously unwilling to define any of their behaviour as criminal from the perspective of the legitimacy of their actions.” (https://www.youtube.com/watch?v=Ioh0dpnjSmI, TC 03:20)
En we hebben de politieke kracht van de Staat op het recht mijns inziens gezien in de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, vorige week, in het Kort Geding waarin Oxfam/Novib, Vredesbeweging PAX Nederland en The Rights Forum van de Nederlandse Staat tevergeefs eisten de levering van F-35 onderdelen aan Israël te staken (ECLI:NL:RBDHA:2023:19744; zaaknummer C/09/657026 KG ZA 23-991). Uiteindelijk kan de staat de rechter ertoe bewegen zichzelf een secundaire rol toe te bedelen zodra de grotere politieke belangen worden meegewogen.
Ik citeer daartoe sectie 4.18 van de uitspraak: “De vorderingen van Oxfam Novib c.s. houden nauw verband met vragen van (nationale) veiligheid en buitenlands beleid. Op het gebied van (nationale) veiligheid en van buitenlands beleid komt de Staat een grote beleids- en beoordelingsruimte toe. Het beleid van de Staat hangt in sterke mate af van politieke en (andere) beleidsmatige afwegingen in verband met de omstandigheden van het geval (Hoge Raad 26 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1148, r.o. 3.10.3). De rechter kan deze afwegingen niet maken; de rechter zal de afwegingen die de Staat heeft gemaakt wel kunnen toetsen, maar zal zich daarbij terughoudend op moeten stellen. Voor zover het handelen van de Staat valt binnen de hem toekomende beleids- en beoordelingsruimte, zal de rechter nagaan of de Staat alle betrokken belangen heeft afgewogen en of hij daarbij in het licht van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid heeft kunnen komen tot zijn beslissing of handelwijze. De ernst van de omstandigheden waarin zoveel onschuldige mensen lijden onder de (letterlijk) verwoestende oorlogssituatie in Gaza geven de rechter niet meer ruimte bij zijn beoordeling van de afwegingen van de Staat. Gelet op de inhoud van de internationale verplichtingen die op de Staat rusten (hiervoor aan de orde gekomen) geldt dat bij een duidelijk risico op ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht door de inzet van de F-35, die omstandigheid een zwaarwegende factor is die bij de beoordeling nadrukkelijk door de Staat in de overwegingen behoort te worden betrokken.”(https://uitspraken.rechtspraak.nl/…)
Dat zijn dan de grotere politieke belangen die, ik merk het toch maar even op, door de staat bij monde van de landsadvocaat ZELF worden weergegeven op een manier die, gelet op de talloze verklaringen van experts op het gebied van internationaal recht discutabel zo niet geheel onjuist zijn.
Ik citeer dan weer:
Alinea 4.24 “De Staat heeft er […] op gewezen dat de moordpartijen door Hamas en hun niet onderscheidende raketaanvallen op Israël zonder meer te kwalificeren zijn als oorlogsmisdrijven, dat Israël hierdoor wordt bedreigd in haar voortbestaan en dat Israël het recht heeft op zelfverdediging tegen de gewapende aanvallen. Volgens de Staat staat buiten kijf dat Israël hierbij het humanitaire oorlogsrecht moet eerbiedigen. De Staat stelt dat hij, gezien de grote zorgen die er zijn over de situatie in Gaza, ook actie heeft ondernomen en dit heeft benadrukt en met klem heeft onderstreept in de contacten die er met Israël zijn geweest. Het is, aldus de Staat, onder de hiervoor geschetste omstandigheden echter zeer complex om op dit moment op afstand hierover een oordeel te kunnen vormen. De Staat wijst er in dit kader op dat er maar in beperkte mate informatie beschikbaar is over de wijze van oorlogsvoering van Hamas, hun infrastructuur in Gaza en de grootte van de dreiging die nog steeds van Hamas uitgaat. Hij wijst op de aanwijzingen die er zijn dat zich juist onder meerdere ziekenhuizen in Gaza commandocentra en faciliteiten van Hamas bevinden. Of door Israël bij het uitoefenen van haar recht op zelfverdediging wordt voldaan aan de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit, kan alleen worden beoordeeld als wordt beschikt over alle relevante feiten, aldus de Staat. Gezien de onduidelijke situatie ter plekke is datvolgens de Staat op dit moment niet mogelijk. De Staat heeft er in dit kader op gewezen dat specifieke informatie over de omstandigheden en afwegingen betreffende de concrete gevechtshandelingen,waaronder bombardementen, ontbreekt. Dit betoog van de Staat is, naar het oordeel van devoorzieningenrechter, niet onbegrijpelijk. Nogmaals moet bedacht worden: de beoordeling van de Minister ziet uitsluitend op het gebruik door Israël van de F-35. De gevolgen van andere (oorlogs-)handelingen van Israël, hoe verwerpelijk die ook (kunnen) zijn, kunnen niet worden betrokken in deze beoordeling. Dit kort geding heeft alleen betrekking op het strikt juridisch kader dat toegepast moet worden op de beslissing de doorlevering van F-35 onderdelen aan Israël (voorlopig) voort te zetten. “
Er is zóveel mis met deze stellingen. In de eerste plaats wordt Israël natuurlijk helemaal niet bedreigd in zijn voortbestaan door de verzetstrijders van Hamas –– de actie van 7 october zouden ze niet gemakkelijk kunnen herhalen, laat staan overtreffen. De Qassam raketten zijn evenmin een groot gevaar — er is, nog voor de installatie van het Iron Dome, “slechts” één dode gevallen aan Israelische zijde per 400 raketten of meer. Dat Israel het recht zou hebben op zelfverdediging tegen de acties van verzetstrijders in bezet (dus ook militair gecontroleerd) gebied zou alleen kunnen gelden in situaties van direct persoonlijk gevaar, maar kan op geen moment worden aangevoerd ter legitimatie van collectieve bestraffing, met opschorting van de beginselen van onderscheid, proportie en voorzichtigheid. Over die beperktheid van informatie gesproken zouden we mogen verwachten dat juist de inzet van de toestellen in kwestie daar verschil in zou maken. En het bestaan van die beruchte commandocentra onder de ziekenhuizen verre van bewezen –– sterker nog, er lijkt geen overtuigend bewijs of aanwijzing voor te zijn gepresenteerd.
Dat verder de Nederlandse staat Israel met klem zou hebben herinnerd aan de verplichting zich te houden aan internationaal humanitair recht is schromelijk overdreven zoniet gewoon een lachertje: Nederland heeft vooral gesteld vierkant achter Israel te staan en heeft daar, bij monde van de demissionaire bewindspersonen, een paar obligate gemeenplaatsen over proportionaliteit aan toegevoegd. De flauwe inspanningen ter instelling van de zogenaamde humanitaire gevechtspauzes zijn nauwelijks meer geweest dan een pleister op een fatale wond. En uiteindelijk heeft Nederland zich twee keer onthouden van stemming over het afroepen van een staakt-het-vuren. Er is zoveel zand in de ogen van de rechter gestrooid, door de Staat, dat ik graag weer terugkom op de aanleiding tot dit Facebook stukje: de verklaring van het “International State Crime Initiative”.

Waarschuwing: Sarcasme (een Facebook-tirade)

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen en de tekst 'Voices the Nakba THE ABORATORY HUMAN SHIELDS GREATER NCIENT ISRAEL The Hundred Years' JUSTICE FEMINISM NTER/NATIONALISM PALESTINE VRIENDEN SOME @sPol PALESTIN Rashid Khalidi ENGLERT APARTHEI RASHID KHALIDI SETTLER THE CAGE OLONIALISM THE MODERN MIDDLE THE ANSING LESTINE PALESTINE INTRODUCTION MYTHS ABOUT Biggest ISRAEL Ean ILAN THOUSAND YEAR HISTORY THE alestine ewry nd the ab ”ston 1917-1 RSFe DIASPORA Architects REPRESSION PALESTINIANS Caplan RASHID KHALIDI Palestinian Identity WALTER HIXSON LAND FCNN SCHREEUW RECHT HV SOCIETYN GAZA THE PUNISHMENT OF GAZA MAZI QUMSIYEH GAZA DearTaestine HARSH ÛZ APARTHEID STATE PALESTINA DOODS NOOD THES ÛA'
Vergeef me mijn zeldzame poging tot sarcasme. Ik ben er niet goed in, maar hoe kunnen we toch anders reageren op het nieuws dat Nederland zich gisteren opnieuw heeft onthouden van stemming voor een onmiddellijk staakt-het-vuren dan met een sarcastisch tirade? Zonder verwijzingen en voetnoten deze ene keer. Omdat teksten op de sociale media zo dikwijls fout lopen, vooral bij sarcastische omdraaiïngen, voeg ik hier en daar een waarschuwing in: [Waarschuwing: sarcasme.]
 ..
De redenering van de Nederlandsche Regenten zal in de aanloop tot de onthouding van stemming gisteren misschien ongeveer als volgt zijn geweest –– en corrigeer me gerust als ik het mis heb. Wopke mocht een mooie baan in de Euroleeuwenkuil krijgen, gesteund door Rutte c.s., en Rutte kan daarna dan secretaris-generaal proberen te worden van de NAVO; dat is een nog mooiere baan, lekker gemakkelijk want in zijn doel fijn rechtlijnig. Maar dan moeten we wel koste wat kost dikke maatjes blijven met de Grote Baas, de VS. Brengen ze de genocide van Palestijnen ter stemming, of althans, nog veel beperkter, moeten we stemmen voor een staakt-het-vuren? Even ruggespraak met de Amerikanen…. Nee. Niet doen: Biden is een zelfverklaarde Zionist. Onthouding van stemming, gewoon, neutraliteit! Lekker Nederlands. Al weten we, of zouden we moeten weten, dat niets doen, lief zijn, niets anders doen dan “vrede willen”, de status quo ondersteunt en daarmee de apartheid handhaaft, de bezetting, het landjepik, het getreiter, de marteling, de vernedering en de verdrijving van en de moord op Palestijnen in stand helpt te houden. [let op: ik ben nog steeds sarcastisch uit woede over de houding van het Nederlandse publiek en politiek]
..
Trouwens, Bibi is nog lang niet klaar –– het demografische overwicht van de geprivilegieerde bevolkingslaag is immers nog niet voldoende geborgd. Netanyahu is pas klaar voor “vrede” wanneer de ziektes en honger hun werk hebben gedaan en de uitgemergelde concentratiekampbewoners zullen zijn verdeeld over de Arabische landen. (Of misschien ook de Europese landen, alle pogingen tot de beperking van instroom ten spijt.) Die Israelische gijzelaars hoeft ‘ie kennelijk niet meer, want daar doet hij allang zijn best niet meer voor. Als die hem überhaupt ooit echt iets hebben kunnen schelen –– zij hebben hun functie immers vervuld als de belichaming van het perfecte voorwendsel voor de intensificatie van de doorlopende genocide van Palestijnen.
 ..
Maar hoe leggen we het dan uit –– ik ben nog steeds sarcastisch –– gelet op onze medeplichtigheid aan de genocide? Simpel: beschuldig de critici zo snel en zo fel mogelijk van antisemitisme en sla ze om de oren met de herinnering aan de Holocaust. That’ll teach them. En als ze Joods zijn? “Zelf-haters”. Wat de genocide betreft, draai de zaken gewoon om: leid de aandacht van de feitelijke genocide op Palestijnen af door stennis te maken over de theoretisch mogelijkheid van een toekomstige genocide op Israeli, al wordt die intentie niet verklaard en is die ook niet aannemelijk, alle snode insinuaties van Femke Halsema en de goemeente in de VS ten spijt, en al zijn de mogelijkheden ertoe niet eens realistisch als men dat überhaupt zou beogen. Ga voor wat dat laatste betreft ook maar na: de zogenaamde Qassam raketten zijn niet veel meer dan veredeld vuurwerk; tussen 2001 en 2014 zijn er vele tienduizenden op Israel afgeschoten –– tienduizenden! –– en daarmee zijn dan nog geen 50 mensen gedood volgens het IDF zelf (het “Iron Dome” is pas vanaf 2011 ontwikkeld). Toegeven, dat zijn altijd nog teveel doden want ieder slachtoffer is er een teveel, maar je kunt toch wel tenminste concluderen dat ze militair niet erg effectief zijn en zeker niet afdoende om de hele Israelische bevolking “de zee in te kunnen drijven”. En dan nog even ter vergelijking met het aantal minderjarigen dat door Israeli in diezelfde periode is gedood: 1852 kinderen alleen al, volgens de lijsten van Defense for Children International in die periode. Over proportionaliteit gesproken.
 ..
Doe daarentegen [waarschuwing: sarcasme] toch maar nét alsof je in existentiële nood verkeert, zullen de apologeten van Israel denken. Dat heeft immers ook goed gewerkt voor de mobilisatie van steun in 1948-49, 1967, 1973, 2008-2009, 2012, 2014 etc. Draai daartoe de bepaling in het handvest van de Likoed partij om (volgens welke het gebied tussen de rivier en de zee 100% Joods zal moeten worden) en dicteer de wereld dat de leus van de protesterende menigten, “From the river to the sea, Palestine will be free”, alleen maar de annihilatie van Israel kan betekenen, ook al zeggen de demonstranten zelf dat het alleen maar wijst op de garantie van gelijke rechten en kansen voor iedereen in het gebied. [let op: ik ben nog steeds sarcastisch uit woede over de houding van het Nederlandse publiek en politiek] Apartheid? Ga er niet op in. Wat weten die mensenrechtenactivisten daar nou helemaal van? [Waarschuwing: sarcasme] En zeg maar gewoon opnieuw dat de Israeli recht hebben op zelfverdediging, ook al hebben ze dat nooit tegen de mensen die ze zelf onderdrukken; blijf dat toch zeggen en consequent ankeren aan de verontwaardiging over uitbraak van concentratiekampbewoners op 7 october 2023. Noem ze maar “terroristen”, deze vrijheidsstrijders (die weliswaar inderdaad te ver zijn gegaan, net als de verdedigers die te laat in geweer kwamen en toen ook met zware wapens veel slachtoffers onder de kolonisten hebben gemaakt). En maar blijven volhouden dat “Hamas” een terroristische organisatie is, ook al pleegt hun “militaire vleugel” geen aanslagen elders in de wereld en zijn de acties uitsluitend gericht tegen de bezetter. Omdat “Hamas” ook de werkgever is van alle mensen in civiele diensten, is inmiddels ook de postbode een “terrorist”. En, waarom niet, zijn familie dan ook maar meteen, zeg ik sarcastisch met helaas realiteitszin gelet op de Israelische praktijk. Dankzij Bush Junior’s “Global War on Terror” heeft iedereen die aldus op de internationale lijst terecht is gekomen geen rechtsbescherming meer. Dat werkt wel zo gemakkelijk. [sarcasme].
 ..
Witte fosfor? –– hou je mond erover. [Waarschuwing: nog steeds sarcasme.] Dode kinderen? Je bedoelt die Palestijnse kinderen van alle leeftijden zoals de Israeli die al jaren in de Palestijnse gebieden doden, vaak druppelsgewijs en soms massaal zoals tijdens de periodieke “grasmaai” operaties in Gaza? Of die ze met duizenden per jaar oppakken in razzia’s, zonder rechtsbijstand of zelfs aanklacht in de gevangenissen opsluiten, martelen en soms zelf verkrachten en vermoorden? Al de kinderen zullen [nog steeds sarcastisch] in de toekomst terroristen worden en zijn vanwege die “waarschijnlijkheid” een legitiem doelwit van de IDF volgens de juridische uitwerking van een oordeel van het Israelisch Hooggerechtshof uit 2006, waarvan de apologeten van Israel tevreden vaststellen dat het recht “forward-looking” is. Iedere Palestijn is zo voor de Israelische wet een terrorist geworden, automatisch, en daarom kunnen ze na iedere extra-judiciële moord of gijzelneming door de Israelische militairen, standaard verklaren tegenover de internationale pers, dat ze “informatie” hadden over “terroristen” die aanslagen aan het voorbereiden waren. Want geen enkele Palestijn is voor de Israelische wet een civiel persoon (nooit een “burger” want van burgerrechten is sowieso geen sprake onder het militair recht in het apartheidsregime): ze zitten alleen tussen aanslagen in omdat ze die óf reeds hebben gepleegd óf dat nog zullen gaan doen. Was dit laatste maar sarcasme: het is de Israelische wet.
 ..
Maar daar hoeven de Nederlandse politici, diplomaten, voorlichters, televisiejournalisten zich allemaal niet druk over te maken. Zeg gewoon dat de zaak “ingewikkeld” is. Uit je “bezorgdheid” desnoods. Maar haal er dus toe vooral geen context bij. [Waarschuwing: sarcasme.] Deel in plaats daarvan een pleister uit. Beloof humanitaire hulp! Stuur een paar vrachtwagens. Laat een schip bij Cyprus paraat staan om de Israeli te zijner tijd te assisteren in de verplaatsing van de Gazaanse “genocide-survivors”.
 ..
Maar vergeet voorál ook al die juristen die erop wijzen dat de Israeli helemaal geen recht op zelfverdediging hebben tegen uitvallen van een bevolking die ze zelf onderdrukken in een door Israel militair bezet gebied. Die erop wijzen dat Israel geen respect heeft voor de beginselen van proportionaliteit, onderscheid en voorzichtigheid. Die betogen dat Apartheid is bewezen, dat etnische zuivering is vastgesteld, dat genocide op zijn zachtst gezegd “dreigt” en misschien reeds in gang is. Vergeet het feit dat Nederland krachtens de Genocide Conventie verplicht is dat laatste te voorkomen reeds bij de eerste waarschuwingen. Vergeet, stel ik uiteraard wederom sarcastisch in een poging te speculeren over wat er in Rutte’s harde hoofd moet zijn omgegaan, vergeet Hugo de Groot, vergeet het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal strafhof –– denk aan DAT ANDERE Den Haag. Daar doen we niet aan recht, daar spelen we spelletjes.
And whatever you do: don’t mention the war, the other war or, rather, the same war but on another front. De Westoever. O ja, en in Zuid-Libanon tot aan de Litani rivier. [Waarschuwing: sarcasme.] Oogjes dicht, snaveltjes toe. Zorg ervoor de westerse media de beelden van executies niet uitzenden, zoals we die nog steeds in beeld krijgen uit de verschillende plaatsen in de Bezette Gebieden; nou, die exposure voorkomen is een gemakkelijke taak, want de sukkels van de NOS staan toch alleen maar bij de persconferenties te wachten op Israelisch nieuwsvoeder. Die poorten sowieso de voorlichting van de Nederlandse regering een-op-een door zodra het over het “buitenland” gaat. Eigen navel eerst.
..
Zo moeten de mensen die het Nederlandse beleid bepalen ongeveer hebben gedacht bij de besluitvorming over de stemming in de Algemene Vergadering van de VN.
 ..

Alles om in “het midden” van de schone schijn te blijven. Al verliest die steeds meer de glans.

International Court of Justice, ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004, paragraph 139.

Israel heeft niet het recht op zelfverdediging tegen vrijheidsstrijders uit het gebied dat Israel zelf bezet en onderdrukt.
International Court of Justice, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004, paragraph 139.
” Under the terms of Article 51 of the Charter of the United Nations:
«Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.»
Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State.
The Court also notes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that territory. The situation is thus different from that con templated by Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (201l), and therefore lsrael could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence.
Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.

Biologische oorlogsvoering, Israeli-style.

Biologische oorlogsvoering, Israeli-style: “Epidemics and infectious diseases used by Israel to intensify its genocide in Gaza”, Euromed Monitor, 10 December 2023. “Euro-Med Human Rights Monitor emphasised the urgent need for a ceasefire in the Gaza Strip and the lifting of Israel’s strict siege, imposed on civilians as a collective punishment. The siege in itself is a war crime, said the rights group, and must be stopped by the international community in order to save the lives of civilians in Gaza, who are supposed to be protected under international humanitarian law.”
Euromed heeft geen twijfel over de toepasselijkheid van de kwalificatie van “genocide”. (Terecht, ook al is nog niet iedereen daar vermoord, contra Timmermans bij Buitenhof enkele weken geleden, want de Genocide Conventie stipuleert ook dat de destructie van een bevolking met verklaarde intentie neerkomt op genocide ook al is die “in part”). Een voorlopige kroniek van de genocide heeft deze NGO gepubliceerd in hun voorlopig rapport van 2 december: “War Diaries: Israel’s Genocide in the Making in Gaza. A preliminary collection of daily information on how Israel works to render Gaza uninhabitable while inflicting maximum casualties on civilians” https://drive.google.com/…/1_WESkaUH2ld5Z9j6KVRmKX…/view
Drie aline’s uit die presentatie:
“The vastness of the destruction in Gaza is deliberate and has been openly admitted by Israeli officials on record” Dr. Ramy Abdu chairman of Euro-Med Monitor said. “Whether it’s the IDF spokesperson bragging about the focus being on damage and no accuracy or the agriculture minister calling the war a second ‘Nakba’ or the tens of other lawmakers and ministers reiterating this goal explicitly”.
“Israel is clearly hellbent on making a cautionary tale out of Gaza, to terrorize, punish, humiliate and crush its population to make an example out of them that forces Palestinians in the entire occupied territories into submission” Mr. Abdu added. “Israel’s campaign is designed to leave permanent mental and physical damage on most of Gaza’s population and create conditions that render the enclave incapable of sustaining organized human life.”
“Euro-Med Monitor concludes that even if the war were to end today, it would take decades before Gaza is restored to its pre-October 7 status quo, which was already an unlivable and unsustainable environment.”

Het absolute nulpunt van de Nederlandse televisiejournalistiek.

“Ik heb het over uw bewering dat Israel het grond gebied van Gaza wil hebben. Maar dat is NIET het Israelische beleid.” Jeroen Wollaars in “gesprek” met VN Special Rapporteur voor de Palestijnse Gebieden, Francesca Albanese, op Nieuwsuur gisterenavond.

Met deze nul is toch echt het absolute nulpunt de Nederlandse televisiejournalistiek bereikt. Waarom ze deze zelfingenomen sukkel ooit een Sonja Barendprijs voor interviewen hebben kunnen geven, is mij een raadsel. Of nee, misschien toch niet. Nederland is het land van de onwetendheid en de onverschilligheid bij uitstek –– dáárom kan het ook altijd zo uitblinken in hypocrisie. En als domineetjes denken veel van de Nederlandse “opinieleiders” altijd de waarheid te weten. Ook al verzinnen ze veel van wat ze zeggen zelf.

“U zei ook dat de Israëliërs de Palestijnen uit Gaza drijven zodat zij het land kunnen innemen,” werpt Wollaars de juriste voor. “Hebt u bewijs dat dat ook regeringsbeleid is?” –– Kritisch hoor, Jeroen. En nadat ze heeft gewezen op de veelheid aan verklaringen en van bewijzen in de praktijk, protesteert hij dat er toch ook netjes –– want dat is de toon –– humanitaire hulp is geleverd. En dat, o gotspe, de VS zo goed als “rode lijnen” heeft getrokken om Israel zich ietsje te laten inhouden. Heeft het in deze context dan zin om radicale uitspraken te doen?” Dan breekt Albanese’s klomp: “Zijn mijn uitspraken radicaal? Pardon, maar heeft u wel gehoord wat het hoofd van de WHO heeft gezegd? Het hoofd van UNWRA, van Unicef, van het Rode Kruis? Hebt u hun uitspraken gehoord? Want zij zitten in Gaza. En zij zeggen dat het apocalyptisch is, dat ze nog nooit zoiets hebben gezien. Waarom zegt u dat mijn opmerkingen radicaal zijn? Weet u wat pas radicaal is? De mate van ontkenning in de Westerse wereld. Dat gaat mijn verstand echt te boven.”

Dan denk je dat Wollaars inmiddels wel terug in zijn hok is gegaan, van schaamte over zijn eigen, beledigende stupiditeit, maar neee, hij doet er nog een schepje stommiteit bovenop.

“Ik heb het over uw bewering dat Israel het grond gebied van Gaza wil hebben. Maar dat is NIET het Israelische beleid.” En Wollaars kan het weten want dat zal hij van Netanyahu’s mensen hebben gehoord. Of van Rutte. Uiteraard heeft Albanese een passend antwoord, maar het zal Wollaars waarschijnlijk worst wezen. Van “settler colonialism” heeft hij blijkbaar nooit gehoord. Hij weet niks van de hele problematiek ! En het maakt hem blijkbaar weinig uit –– hij weet immers wat de persvoorlichters van Israel, de VS, de EU en Nederland hebben gezegd, is op de hoogte van de standpunten van het CIDI en wellicht ook van Femke Halsema.

Bovendien had hij in zijn aankondiging van het interview reeds gezegd dat Albanese “een niet onomstreden jurist” was, “die eerder moest terugkomen op uitspraken over de, haar citaat, «Joodse lobby in Amerika». Uit angst voor de associatie met het door de nazi’s uitgevente beeld van de “internationale J***se samenzwering, durft nu niemand meer toe te geven dat ALLE politiek in de westerse democratieën wordt beïnvloed door de actieve sturing door lobbygroepen, of dat nu Shell is of het MKB (zie noot). Trouwens, het CIDI wordt voortdurend een podium gegeven om de problematiek van antisemitisme in Nederland aan te kaarten. Hun “monitor” is voor Nederlanders normgevend. Maar het CIDI is gekoppeld aan de STAAT Israel –– de naam zegt het al: “Centrum Informatie en Documentatie Israël”. Kritiek op de staat Israel zal evenwel worden gezien als “antisemitisme” door iedereen die de verklaring van de International Holocaust Rememberance onderschrijft, waarvoor het CIDI, surprise surprise, dan ook pleit. Dat is toch ook bewijs van een bedenkelijke lobby? –– maar met deze opmerking zal ik me ontvankelijk maken voor de aantijging antisemitisch te zijn. Maar kritiek hebben op het handelen van de Staat Israel, het politieke Zionisme, de Likoed Partij en de vergoeilijking ervan is niet antisemitisch, in weerwil van de IHRA verklaring. Er zijn zat Joodse mensen die kritiek hebben op Israel (en die dan “zelfhaters” worden genoemd, zoals de talloze journalisten en historici die ik veelal aanhaal (Ilan Pappé, Avi Schlaim, Gideon Levi, Norman Finkelstein, Sara Roy, Thomas Suárez, etc.), zoals ook de grote groep orthodoxe rabbi’s in de VS. Ik verwijs verder naar bijvoorbeeld Jaap Hamburger’s Een Ander Geluid, of The Rights Forum, of Jewish Voices for Peace, of B’Tselem etc.

Wollaars is dus ook al vooringenomen met zijn interview begonnen. Nederlandse televisiejournalisten lijken hoe dan ook kennelijk opgeleid te zijn slechts als persconferentievolgers die dan ook alles wat persvoorlichters van welke regering of leger voorschotelen voor waar aannemen.

Ik hoop een transcriptie van dit interview te maken, zodra ik er weer tegen kan dit gênante interview opnieuw aan te horen. Want dit dieptepunt, zo typerend voor Nederland, moet worden gedocumenteerd!

zie voor de aanklacht door UN Watch over onder meer haar opmerking dat “America is subjugated by the Jewish Lobby”, https://unwatch.org/calls-to-oust-u-n-official-over…/. Zie voor de ondersteuning van Albanese’s oorspronkelijke punt, Walter L. Hixson, Architects of Repression. How Israel and its Lobby Put Racism, Violence and Injustice at the Center of U.S. Middle East Policy, Washington 2021). En, voor oudere werken met dezelfde strekking: Roberta Strauss Feuerlicht, The Fate of the Jews. A People Torn Between Israeli Power and Jewish Ethics, Times Boooks, New York, 1983;  John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007: non vidi). Voor de invloed van de Israelische staat op de Nederlandse politiek en publieke opinie: Frans Peeters, Gezworen vrienden. Het geheime bondgenootschap tussen Nederland en Israël, Uitgeverij L.J. Veen: Amsterdam/Antwerpen 1997.

Voor de heldere presentatie van Francesca Albanese op 14 november  in Australië, zie https://www.youtube.com/watch?v=LmbH68cgcmM

Voorwendselagressie

Geschiedenis herhaalt zich weliswaar niet, maar er vormen zich soms toch wel patronen. –– om maar eens op de toer van Het Historisch Nieuwsblad te gaan.

Vanmorgen las ik weer stuk in “Palestine. Peace Not Apartheid“, het boek van Jimmy Carter, de enige president van de VS die zich het lot van de Palestijnen werkelijk heeft aangetrokken. Hij herinnert zich hoe, in maart 1978, Palestijnse strijders vanuit een basis in het zuiden van Libanon een aanval uitvoerden op Israel. “A sightseeing bus was seized and thirty-five Israelis were killed. I publicly condemned this outrageous act, but my sympathy was strained three days later when Israel invaded Lebanon and used American-made antipersonnel cluster bombs against Beirut and other urban centers, killing hundreds of civilians and leaving thousands homeless. I considered this major invasion to be an overreaction to the PLO attack, a serious threat to peace in the region, and perhaps part of a plan to establish a permanent Israeli presence in Southern Lebanon. Also, such use of American weapons violated a legal requirement that armaments sold by us be used only for Israeli defense against an attack.” (Jimmy Carter, “Palestine. Peace Not Apartheid“, Simon & Schuster, New York et. 2006, 44). 

De aanleiding tot was dus de fatale afloop van een gijzeling die op 11 maart 1978 bij Haifa werd gepleegd door een Palestijnse commandogroep die via zee was geïnfiltreerd. Vrijwel onmiddellijk na het incident werden talloze doelen in het zuiden van het Libanon gebombardeerd, waaronder de haveninstallaties van Tyrus en het internationale vliegveld van Beiroet. Ook werden overal doelen door Israelische artillerie bestookt. Tienduizenden Israeli vielen drie dagen later Libanon binnen om in de weken daarna “te opereren” in het gebied tot aan de rivier de Litani (vanwaar de naam “Operatie Litani”).  “Naar de woorden van Minister Weizman”, lees je in de krant, “wil Israël het gebied ten zuiden van de Litani-rivier «voor eens en voor altijd zuiveren van terroristen» (“Israeli’s zuiveren het zuiden van Libanon”, Nederlands Dagblad, 16 maart 1978 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010682231:mpeg21:a0001). De internationale gemeenschap heeft het dan liever, met Israel zelf, over de creatie van “een veiligheidszone” (De Telegraaf, 16 maart 1978,pagina 11, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011199299:mpeg21:a0446). 

De toenmalige premier van Israel, Menachim Begin, “verklaarde dat de massale Israëlische actie, die in de nacht van dinsdag [14 maart] op woensdag begon, geen wraakneming was voor de Palestijnse terreuraanval van zaterdag [11 maart], maar een daad van gerechtvaardigde zelfverdediging. Deze zelfverdediging werd een dwingende noodzaak voor Israël, nadat de PLO bij monde van haar leider Arafat, die ook de verantwoordelijkheid voor de terreuractie van zaterdag had opgeëist, had aangekondigd dat dit maar het begin van een grootscheepse terreur-campagne tegen Israël was” (De Telegraaf, 16 maart 1978, pagina 1, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011199299:mpeg21:a0446).

Tenminste twee vluchtelingenkampen die in 1949 waren opgezet door het Internationale Rode Kruis werden flink getroffen: “Volgens verslaggevers lieten Israëlische Phantoms bommen vallen op de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Chatlia [sic.] aan de zuidelijke rand van Beiroet”. (Enige jaren later, in September 1982, zouden hier de beruchte bloedbaden van Sabra en Shatila plaatsvinden, met duizenden slachtoffers,  die aangericht werden door de Maronitische Hobeika militie in samenwerking met het Israelische leger.) Operatie Litani zou het leven kosten aan zeker 2.000 Palestijnen c.q. Libanezen en 20 Israëliërs. Zo’n 250.000 burgers werden uit het gebied verdreven, de rivier over, en de gewelddadigheden in de regio zouden voortduren, nu alleen met een VN vredesmacht (UNIFIL) in het gewoel (Ilan Pappé, The Biggest Prison on Earth. A History of the Occupied Territories, Londen 2017, 158).

De Egyptenaren stelden dat Israel, in het citaat van voornoemd krantenbericht, “«de beginselen van het internationaal recht en het handvest der Verenigde Naties schendt»”. De Syriërs verklaarden op hun beurt “te weten dat Israëlische aanval bedoeld was om het Palestijnse volk te vernietigen”. Westerse landen uitten zoals gewoonlijk hun “bezorgdheid”. 

Hier zien we, als parallel met hetgeen nu gebeurt in de actualiteit, de modus operandi van de Staat Israel: de Israeli staan gewoonlijk paraat om een aanval van de tegenstander, ogenschijnlijk of werkelijk “onverwachts”, onmiddellijk als excuus aan te wenden om een militair goed uitgewerkt plan van actie te implementeren. Zo schreef Ilan Pappé over de busgijzeling dat de PLO, die bedoeld zou zijn geweest om te protesteren tegen hun uitsluiting van deelname aan de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Arabische buurlanden onder bemiddeling van de VS (Camp David), “executed an operation that went badly wrong, ending with the death of thirty-five Israeli citizens. This botched operation gave the Israeli army the ostensible reason to occupy southern Lebanon and meddle in the Lebanese civil war (which had broken out three years earlier) by creating its own militia there, the Southern Lebanese Army (SLA), after completing the occupation of southern Lebanon up to the Litani River.” (Ilan Pappé, op.cit. 158). Pappé schrijft de strategie van, zullen we het zo noemen, deze «voorwendselagressie» [mijn woord: zie eindnoot] toe aan Ariel Sharon (ibid., 158ev.)  Merk op dat ook Jimmy Carter de in zijn ogen buitensporige reactie van de Israeli op de busgijzeling en de dreigementen zag als “perhaps part of a plan to establish a permanent Israeli presence in Southern Lebanon” (zie het citaat hierboven, Carter, op. cit. 44).

Voor een bespreking van de Operatie Litani in context, zie, behalve voornoemde pagina’s van Pappé, ook Ben Schoenmaker & Herman Roozenbeek, red., Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985, Instituut voor Militaire Geschiedenis, Boom: Amsterdam 2004, 23-25. Cf. Rashid Khalidi, The Hundred Year’s War on Palestine. A History Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017, Metropolitan Books, New York 2020, 137. 

Voor actuele aanvallen op Zuid-Libanon, zie bijv. de bevindingen van het onderzoek naar de moord op de journalisten van Reuters in een van de vele illegale “cross-border shillings” ( https://www.youtube.com/watch?v=heTlC9x2gsk): “WARNING: GRAPHIC CONTENT: Israeli tank fire killed Reuters journalist in Lebanon. Israeli tank fire killed Reuters journalist Issam Abdallah. Reuters spoke to more than 30 officials, military experts, forensic investigators, lawyers, medics and witnesses, and reviewed hours of video footage and hundreds of photos.” 7 december 2023.

Qumsiyeh: Zionism is «a genocidal settler project built on false mythology and sustained through perpetual violence against Indigenous Palestinians.»

“The world must recognize Zionism for what it is: a genocidal settler project built on false mythology and sustained through perpetual violence against Indigenous Palestinians.”
Citaat uit de gemeenschappelijke verklaring van zeker 15 instellingen van hoger onderwijs in Palestina, in context te lezen op het “Popular Resistance” weblog van Mazin Butros Qumsiyeh, een US burger van palestijnse afkomst met een leerstoel aan de Universiteit van Bethlehem, d.d. 1-4 December 2023 (https://popular-resistance.blogspot.com/…/assault-on…)
Het Hoger Onderwijs van de Palestijnen is, zoals verwacht, overal verstoord. Gebouwen zijn verwoest. In de Bezette gebieden van de Westeover zitten de studenten thuis of in de gevangenis. In Gaza delen ze het gezamenlijk lot van de bevolking. “The president of the Islamic University of Gaza Prof. Sufian Tayeh and his family were killed in Israeli bombing in North Gaza (Jabalya) today 2 December 2023. On 12 November 2023, Professor Mohammad Eid Shubair, his wife Rehab, their daughter-in-law Najat Ayoub Alhelo, and their eldest son, Muhammad Malik Shubair in an Israeli airstrike on their home in the vicinity of the Al Shifa hospital in Gaza City. Thousands of academics are injured and most are unable to receive treatments with open wounds due to the collapse of the health care system.”

De Palestijnse geschiedenis wordt uiteraard ook moedwillig uitgewist, net als 75 jaar geleden tijdens het begin van de Nakba. Nu dan met bijvoorbeeld de vernietiging van het historisch archief van Gaza: (Nadda Osman, “Israel-Palestine war/ Israeli forces destroy central archive of Gaza city” | Middle East Eye 7 december 2023) (https://www.middleeasteye.net/…/israel-palestine-war…) Cf. Mohammed Majed & Rania Abu Shamala, ‘Israel destroyed Central Archives of Gaza City’/ Head of Gaza municipality, Anadolu Agency, Türkiye (https://www.aa.com.tr/…/-israel-destroyed…/3068555). Voor het verband met schendingen van mensenrechten (inz. ethnische zuivering, hoewel daar niet zo geëxpliciteerd, door de vernietiging van de getuigenissen van culturele identiteit), zie de UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage van 17 october 2003 (https://en.unesco.org/…/unesco-declaration-concerning…).

Professor Qumsiyeh zelf is auteur van o.a. Sharing the Land of Canaan. Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle (Londen 2004) en Popular Resistance in Palestine. A History of Hope and Empowerment (Boston 2018, non vidi). Voor zijn eerdere blog: http://qumsiyeh.org.
Het Israelische leger gaat er prat op “slechts” twee burgers te hebben gedood per gewapende Hamas strijder. Qumsiyeh gaat hier tijdens een radiointerview op in (verwijzing hieronder). Zelfs als die verhouding zou kloppen, dus dat er zo’n 5000 strijders zouden zijn gedood en 10.000 burgers, dan nog is dat naar eigen zeggen meest “morele” leger ter wereld tevreden met een percentage “collateral damage” van 67%. Maar waarschijnlijk zullen ze slechts zo’n 500 van die strijders hebben gedood. Dat zullen pas weten na vele jaren. In ieder geval is er geen enkel bewijs nog getoond van verslagen strijders.
“For the life of me, I don’t understand why so many countries are silent on this, on an ongoing holocaust, an ongoing genocide,” verzuchtte Qumsiyeh tijdens een radiointerview op 5 december. “You have to understand, we live in a colonial system, run by the most radical extremist racist group of people. They put the nazis to shame, basically, by the attitudes they have towards dehumanising the Palestinians. The attitude that they have that says «there are no Palestinian civilians», that we are human animals. We are dispensable, etc. etc., to achieve their goals.” (“Political Misfits”, Sputnik Radio, interviewer John Kiriakou)(https://rumble.com/v3zqf5v-putin-in-gulf-israel-targets…)
Cf. kort verslag met verwijzing in het online artikel “‘What Colonialist Powers Do’: Apartheid Israel Eying Mid East ‘Hegemony’ Post-Gaza Conflict”, Intel-drop, 6 december 2023 (https://www.theinteldrop.org/…/what-colonialist-powers…/)