Nederland medeplichtig aan genocide nu ook door de versterving van Gazanen te bevorderen

Het internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft nog maar nét de internationale gemeenschap gewaarschuwd dat Israel zich “mogelijk” schuldig maakt aan genocide (plausibiliteit is verklaard en nog geen zekerheid met een proeftijd van een maand) en dat steun aan de (mogelijk) genocidale daden en maatregelen van Israel zal neerkomen op een veroordeling wegens medeplichtigheid; en toch gaat Nederland meteen al weer de fout in door de plotselinge opschorting van steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Krachtens de Genocide Conventie zou, vanwege het vastgestelde risico op genocide, de actieve steun juist aan ISRAEL eigenlijk al moeten worden opgeschort. Dat zou voor Nederland op zijn minst betekenen dat de levering van onderdelen voor de F35’s van Israel wordt gestaakt (we wachten nog op de uitspraak van het hoger beroep in de zaak van Oxfam-Novib c.s.).

.

Er is door het Internationaal Gerechtshof vastgesteld dat de onthouding van middelen van bestaan en dus ook humanitaire hulp deel uitmaakt van het repertoire aan genocidale misdaden. “Elementen” van genocide zouden lieden als Rutte die “versterving” waarschijnlijk noemen, mits ze die realiteiten ook echt onder ogen zouden zien. Na de plotselinge beschuldiging door Israel, een paar dagen geleden, van 15 medewerkers van de UNRWA voor betrokkenheid bij de uitval van Hamas op 7 october 2023 heeft Nederland vrijwel onmiddellijk de steun opgeschort aan dit VN orgaan dat primair verantwoordelijk (en nagenoeg uitsluitend in staat) is voor de humanitaire hulp aan Gazanen. Dit is gedaan ondanks het feit dat er direct maatregelen zijn genomen door de VN waardoor deze mensen, voor zover schuldig (doch nog niet bewezen) en nog in leven, allemaal nu non-actief zijn (zie verwijzing). Het gaat om 15 zullen we zeggen “rotte appels” in een personeelsbestand van circa 30.000, met andere woorden, 0,05%. Maar wel meteen een 100% afstraffing. Een afstraffing van de hulpverlenende organisatie in de eerste plaats die in zijn uitwerking neerkomt op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza. Dàt is nu juist een element van de genocide. De Nederlandse regering heeft zich dus meteen binnen een paar dagen na de (voorlopige) uitspraak van het ICJ, met andere woorden in de proeftijd onder waarschuwing, overduidelijk medeschuldig gemaakt aan de genocide. Want die genocide zal ongetwijfeld worden vastgesteld. Talloze experts in internationaal recht, historici en zelfs specifiek multidisciplinaire “genocide-deskundigen” zijn daar nu al van overtuigd, geheel parallel aan de aarzeling van het ICJ. En dan hoop ik dat er strafrechtelijk zal worden afgerekend met de criminele labbekak van de Nederlandse bewindslieden.

.
De Nederlandse regering speelt Israel in de kaart. Israel wil immers graag zoveel mogelijk Gazanen nu nog laten sterven (“demographic engineering”) of in ieder geval doen “verdwijnen”, waartoe de Israeli de ontberingen van de Gazanen opvoeren; vandaar de timing van deze UNRWA beschuldiging en vandaar de blokkades door kolonisten bij de doorgang voor vrachtwagens met hulpgoederen. Israel doet dit opdat de overlevenden dan op den duur wel moeten worden geëvacueerd, vanwege voldongen feiten, om uiteindelijk als staatloze vluchtelingen te worden opgenomen door landen als, inderdaad, Nederland. Dan mag de hele internationale gemeenschap meedoen, tegen wil en dank, aan de etnische zuivering ten dienste van het koloniale project van de Zionisten dat reeds vanaf de 1920er jaren duidelijk is gericht geweest op de verdwijning van de inheemse bevolking van Palestina (met uitzondering van de Yishuv, de inheemse Joodse minderheid). Wordt vervolgd, uiteindelijk dus ook in Ter Apel, met een als het ware zeer verdiende collectieve bestraffing van de Nederlandse bevolking –– Take That!

.

Verklaring van de secretaris generaal van de VN:
Verklaring van de demissionaire minister van Leeuwen: https://www.government.nl/…/netherlands-halts-unrwa…
Merk op dat er in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van de voortzetting van humanitaire hulp via “andere kanalen”. Welke kanalen zullen dat zijn? Bestaan die wel? (Volgens Sander van Hoorn, NOS, zouden er momenteel veel vrachtwagens de Gaza Strook binnen rijden via de Kerem Shalom grensovergang, ondanks de protesten van Israelische kolonisten, al verdwijnen de wagens wel uit zijn zicht: https://nos.nl/liveblog/2506691-toevoer-noodhulp-aan-gaza-op-gang-ondanks-protest-10-unrwa-medewerkers-hamas-lid#UPDATE-container-75048543)
.
Nota bene: wat betreft mijn verwachting van een toegenomen stroom aan vluchtelingen die ook door nederland zullen moeten worden opgevangen, merk ik graag op zelf geen probleem te hebben met de opvang van Palestijnse buren; maar we weten allemaal hoe xenofoob, islamofoob en algemeen ongastvrij de meerderheid van de Nederlandse bevolking inmiddels is geworden, vanwaar mijn kwalificatie van de te voorziene gevolgen als “collectieve bestraffing” want zo zullen de aanhangers van de Tokkie-coalitie het wellicht gaan ervaren.

Schijnheilig boontje komt om zijn loontje.

“Wij waarschuwen de regering dat wij van plan zijn om aangifte te doen tegen ambtenaren en politici in Nederland wanneer er bewijzen zijn dat zij hebben geholpen bij, medeplichtig zijn aan, aangespoord hebben tot of materieel hebben bijgedragen aan het plegen van bovengenoemde internationale misdrijven.”
.
The Justice and Accountability for Palestine Initiative heeft dit geschreven in een brief aan demissionnair premier Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA). De brief: https://rightsforum.org/…/Justice-and-Accountability…
.
Volgens The Rights Forum is vergelijkbare brief gestuurd aan de regeringen van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk (https://rightsforum.org/regering-gewaarschuwd…/).
.
Het collectief Justice and Accountability for Palestine Initiative wordt vertegenwoordigd door het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD), het European Legal Support Center (ELSC) en de juristen van Law for Palestine (Law4Palestine).
.
Het European Legal Support Center (https://elsc.support) heeft in october 2021 een rapport gepubliceerd over de structurele tegenwerking, belastering en zelfs bedreiging van maatschappelijke organisaties en personen die zich in Nederland inzetten voor de rechten van de Palestijnen. Voor dat rapport, zie:
.
Law4Palestine houdt onder meer een lijst bij van genocidale uitingen van Israeli: https://law4palestine.org/…/Law-for-Palestine-Database…
.
Rutte’s teflon-laag zal nu toch wel kankerverwekkende krassen oplopen temeer nu de moedwillige en gerichte bevordering van criminele (of tenminste laakbare) steun aan Israel door de top van het Minsterie van Algemene Zaken (lees: Rutte) tegen beter weten overduidelijk is gedocumenteerd in een brief van ambtenaren die eerder deze week is ingevoerd als bewijsstuk in de hoger-beroep zaak van Oxfam-Novib c.s. tegen de Nederlandse Staat. Voor het pleidooi door de betrokken advocaten (Liesbeth Zegveld van Prakken d’Oliveira), zie https://rightsforum.org/…/20240122-Pleidooi-Oxfam-Novib….
Over de kwalijke (en corrupte) sturing door Rutte’s ministerie is bericht door NRC, Het Parool en RTL maar opvallend genoeg zijn ze bij de NOS voor zover ik kon nagaan stil gebleven. Zie ook mijn stukje van 12 januari (http://www.lirb.nl/…/zeg-eens-in-een-paar-woorden-wie…/)

“From the river to the sea”? De pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet.

“From the river to the sea”?
Palestine will be free. Nog steeds wordt de leus van de Pro-Palestina demonstranten vaak uitgelegd, ten onrechte, als oproep tot het verdrijven van alle Joodse Israeli uit het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse zee. In Nederland heeft een rechter reeds geoordeeld dat het scanderen of in schrift tonen van “From the river to the sea, Palestine will be free” niet strafbaar is, juist omdat een alternatieve interpretatie mogelijk is. Niet alleen is die mogelijk maar ook veel waarschijnlijker: voor de meeste demonstranten (zo beweer ik met vertrouwen) roept de leus op tot de verwerkelijking van gelijke behandeling, gelijke kansen, gelijke rechtspositie en gelijke mate van vrijheid voor alle inwoners van het bedoelde gebied. Hierover heb ik eerder reeds geschreven.
De leus is gisteren echter opnieuw als vanzelfsprekend “antisemitisch” gepresenteerd, ten onrechte dus, te weten in het EO TV-programma met Rob Oudkerk over het antisemitisme in Nederland na 7 october 2023.
De leus zou meteen de meest kwalijke uiting van haatzaaierij zijn omdat die – in nogmaals de onterecht beperkte interpretatie –– direct zou oproepen tot complete genocide op de Joods-Israelische bevolking. Mensen als Femke Halsema gaan daarbij totaal voorbij aan het feit dat juist de staat die momenteel echt genocide aan het bedrijven is politiek wordt geleid door een partij die een soortgelijke oproep heeft gedaan over ongeveer hetzelfde, zullen we zeggen, tussen twee wateren gelegen gebied. Het gebied van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee maakt deel uit van “Het Beloofde Land” (“Eretz Jisrael”, “Judea and Samaria”). Dit gedroomde land is het “Groot-Israel” dat volgens politieke zionisten als óók de leden van Netanyahu’s Likoed partij wordt gezien als ondeelbaar, onfeilbaar, onaantastbaar en onvermijdelijk. Het is ook voorgesteld als een uitsluitend door Joodse mensen bestuurd land dat zich zou uitstrekken van de Eufraat in Noord-Syrië tot de Nijl in Egypte. Libanon, een groot deel van Syrië, van Egypte, Jordanië en mogelijk delen van Irak zouden uiteindelijk kennelijk moeten worden opgeslokt. Waanzinnige drogbeelden? Was het maar waar. Zie het begin van het manifest van de Likoed partij dat was opgesteld ten behoeve van de verkiezingen in 1977 (onder leiding van Menachim Begin).
Ik citeer:
“The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel)
a. The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty.
b. A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.”
In deze verklaring zijn de ambities van Likoed door middel van klakkeloze (veronder-)stelling gelegitimeerd op zowel theologische als op praktisch-militaire gronden. Dit strookt met diverse uitlatingen van onder meer Menachim Begin zelf zoals geciteerd in de kranten ten tijde van de verkiezingen van 1977. Dus zoals in het artikel “Likoed eerlijker dan Arbeiderspartij. Begin verdedigt nederzettingen in bezet gebied, in Trouw 13 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010826673:mpeg21:a0191) of het artikel “Begin is een harde nationalist”, in het NRC Handelsblad 18 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026317:mpeg21:a004).
Het leek me toch wel weer gepast –– vanuit de gedachte dat de pot de ketel verweet zwart te zien –– om de in 1977 verklaarde doelstelling van de Likoed (Likud) partij te delen, opnieuw, na het zien van een aflevering van Rob Oudkerk’s EO TV programma, want de tekst, en vooral het POLITIEKE STREVEN, is nog onverminderd actueel. Dat blijkt uit de uitingen van (enge!) figuren als Danielle Weiss, een woordvoerder van Kolonisten op de door Israel bezette Palestijnse Westoever (waarover ik eerder een post heb geschreven). En de basishouding van voorgenomen landjepik-verdrijving-en-apartheid (want daar komt het in de praktijk op neer) is onlangs nog herbevestigd door de steun van talloze Likoed-politici aan de Nahala verklaring van februari 2019: ““I hereby commit to be loyal to the land of Israel, not to cede one inch of our inheritance from our forefathers. I hereby commit to act to realize the settlement plan for the settlement of 2 million Jews in Judea and Samaria in accordance with Prime Minister Yitzhak Shamir’s plan, as well as to encourage and lead the redemption of all the lands throughout Judea and Samaria. I commit to act to cancel the declaration of two states for two peoples and replace it with the stately declaration: ‘The land of Israel: One country for one people.’ ” Israel Hayom / JNS.org, “Right-Wing Officials Back Plan to Bolster Jewish Settlements in Judea, Samaria by 2 Million”, The Allgemeiner, 16 februari 2019)
O ja, en een paar dagen geleden verklaarde ook Netanyahu zelf nog eens dat hij vindt dat “In the future, the state of Israel has to control the entire area from the river to the sea. This is what happens when you have sovereignty” (Middle East Eye, 18 januari 2024) (https://www.instagram.com/reel/C2QUlpPAnlN/…)

Namibië’s verwerping van de Duitse steun aan het “equivalent of a holocaust and genocide in Gaza.”

De Duitse regering verwerpt de aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israel (als collega-ondertekenaars van de Genocide Conventie, een “zaak die allen aangaat”, erga omes). Namibia heeft geschokt gereageerd: Keizerlijk Duitsland was in 1904-1908 de eerste Europese natie van de twintigste eeuw die zich schuldig had gemaakt aan genocide, en wel in Namibië, en de rechtsopvolger heeft in 2004 daarvoor excuses aangeboden, al zouden die ontoereikend zijn geweest vanwege de vrijblijvendheid (zie noot). Duitsland is ook partij in de Genocide Conventie.
.
De President van Namibië, Hage Geingob, verklaarde zaterdag 13 Januari 2024 op X zijn ongenoegen over het Duitse standpunt: “Germany cannot morally express commitment to the United Nations Convention against genocide, including atonement for the genocide in Namibia, whilst supporting the equivalent of a holocaust and genocide in Gaza. Various international organizations, such as Human Rights Watch have chillingly concluded that Israel is committing war crimes in Gaza.” (https://twitter.com/NamPresidency/status/1746259880871149956).
.
De leider van de oppositie in Namibië, McHenry Venaani, heeft zich op dit onderwerp bij de president aangesloten:” Venaani emphasized the inconsistency in Germany’s moral stance, criticising the nation for expressing commitment to the United Nations Genocide Convention while simultaneously supporting what he called the “equivalent of a holocaust and genocide in Gaza.””
.
Er is de laatste tijd vaker gewezen op de mogelijkheid dat Duitsland de staat Israël nu zo onvoorwaardelijk bijvalt uit historisch schuldgevoel over de holocaust gepleegd door de Nazi’s. Venaani spreekt dan ook van “psychological guilt” als denkbare motivatie van de Duitsers (ibid.) Maar wellicht spelen ook militair-commerciële belangen nog een rol. De Duitse wapenleveranties aan Israel zijn in 2023 immers vertienvoudigd, vooral na 7 october, volgens een bericht uit November 2023 van Reuters (https://www.reuters.com/…/german-military-exports…/).En net als Nederland luistert ook Duitsland gewoonweg heel nauw en netjes naar de Grote Baas van de Navo: de VS.
.
Noten.
Voor de Herero en Namaqua genocide van 1904
Echter, “The German government, according to President Geingob, has yet to fully atone for the atrocities committed on Namibian soil during that dark period.” (https://www.observer24.com.na/namibia-rejects-germanys…/)/ “While Germany acknowledged the crimes committed in Namibia as genocide in 2021, it refused to accept responsibility for reparations.” (https://www.palestinechronicle.com/namibia-rejects…/)

“Zeg eens in een paar woorden: wie ís Mark?” De sollicitant als pro-Amerikaanse actieheld

Nederland heeft politieke en militaire steun geleverd aan het uitdelen van klappen aan de Houthi’s in Jemen. Rutte heeft (op X) opnieuw ten onrechte het “recht op zelfverdediging” aangevoerd ter legitimatie van een reeks “preventieve” bombardementen op doelen van een non-state “vijand” in andermans territorium. In de brief aan de kamer over de “Maritieme veiligheid Rode Zee” van 12 januari 2024 stellen de demissionaire ministers Hanke Bruins Slot (Defensie) en Ollongren (Buitenlandse Zaken) het als volgt: “De rechtsbasis voor de militaire reactie is het recht op zelfverdediging van de VS”. Het doel van de actie zou “de-escalatie” zijn.
.
Weet je wát zou helpen tot de-escalatie? Een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza!
.
 Hier is weer zóveel mis mee: ik krijg de indruk dat Nederland de “preventieve vergeldingsactie” (zoals ik het bewust samentrek) van de Verenigde Staten zo enthousiast steunt in verband met de sollicitatieprocedure van de heer Rutte. Hij wil toch zo graag secretaris-generaal van de NAVO worden? Dan moet je je wel manifesteren als pro-Amerikaanse actie-held. Dat doet Rutte zeer consequent –– vierkant staat ‘ie daarom achter de Israeli in de pas met de VS. En nu dan deze extra-parlementaire actie: demissionair sleept de Grote Nederlandse Roerganger ons uit eigenbelang de Amerikaans-Israelisch oorlogen in….

.

NOS:
De Volkskrant:

Noura Erakat’s uitleg als aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten

https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/
Aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten. De Palestijns-Amerikaanse mensenrechtenadvocate Noura Erakat legt in een item op Al-Jazeera Pus (en Instagram) goed uit (https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/) wat het belang is van de zaak die Zuid-Afrika (met toenemende adhesie) tegen Israel en de VS heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice). Merk op dat er sprake is van medeplichtigheid van (onder meer) de VS (“aiding and abetting the genocide”) –– precies hetzelfde geldt voor de staat der Nederlanden. Uiteindelijk zouden in een latere fase volgens mij ook nog individuen voor het Internationaal strafhof kunnen worden gedaagd, te denken valt aan tenminste demissionair Premier Rutte (VVD) en demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) vanwege in ieder geval de herhaalde nadruk op Israel’s vermeende recht om zichzelf te verdedigen op de manier zoals dat het nu doet (waarbij de bijstelling “mag het een onsje minder zijn?” geen verschil uitmaakt net zomin als de suggestie om een paar extra vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten). Te denken valt verder ook aan de demissionair Minister van Defensie Kasja Ollongren (D66) want de F35 wordt, met onderdelen geleverd door Nederland, wel degelijk integraal ingezet voor de Israëlische inspanning om met tapijtbombardementen genocide te plegen op de Palestijnse bevolking. Er is op donderdag een solidariteitsdemonstratie in de Den Haag waar ik evenwel wegens gezondheidsredenen niet aan kan deelnemen. Maar de zitting zou te volgen moeten zijn van 0900u tot 1230u via https://webtv.un.org/en
.
Het is interessant, en zeer terecht, om deze juriste te horen pleiten voor de serieuze weging van de morele dimensie van de zaak en niet om slechts te blijven kleuren binnen de lijntjes van de wet. Want, zoals ze in haar boek heel duidelijk uitwerkt, is het recht een domein waarbinnen weliswaar gewerkt moet worden aan de verwerkelijking van rechtvaardigheid en gerechtigheid in de praktijk, maar waarbij toch niet altijd het optimale niveau kan worden bereikt (Noura Erakat, Justice for Some. Law and the Question of Palestine,Stanford University Press, Stanford California, 2019). Een dood-doener? Geenzins, want talloze politici verschuilen zich achter de bevestigde formaliteiten van “de wet” terwijl ze onrecht laten voortduren. En dat is nu juist NIET de afspraak van de Genocide Conventie die ook door Nederland is ondertekend: men dient reeds op te treden bij het risico op genocide en niet slechts achteraf. Dáárin schiet Nederland verwijtbaar tekort.
.
Voor het verzoek aan het Internationaal strafhof (ICC:
.
Voor alvast een voorproefje van Israel’s verdediging, citeer ik van de website van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken –– merk daarbij op dat het de Israeli zijn die voortdurend veronderstellen dat hun visie en hun belangen direct samenvallen met die van alle mensen van Joodse identiteit in de wereld (een punt dat ook integraal is aan, bijvoorbeeld, hun Wet op de Terugkeer en waarop dan ook de gelijkstelling van kritiek-op-het-beleid-van-Israel met antisemitisme is gebaseerd):
“The accusation of genocide against Israel is not only wholly unfounded as a matter of fact and law, it ismorally repugnant. The resort to such rhetoric is designed to weaponize against Israel a term coined todescribe the worst crime committed against the Jewish people themselves, and in so doing isantisemitic and deeply o”ensive to the memory of the victims of the Holocaust. Alleging “genocide” ata time when Israel is lawfully defending itself against an avowedly genocidal terrorist organization, andseeking constantly to minimize harm to the Palestinian civilian population even as Hamas seeks tomaximize it, is a libel that empties the term of meaning.”
“There are few allegations more repugnant than the claim that a “genocide” is taking place in Gaza. It evokes the vile antisemitic pattern of assigning to the Jewish people blame for, and accusing them of, the very crimes to which they themselves have fallen victim. It also seeks to obscure the fact that on October 7, Hamas was itself engaged in the sadistic slaughter of innocent Jews with the specific intent to destroy them as a group, in furtherance of the explicit genocidal calls in its Charter.” (https://www.gov.il/…/English_Documents_Israel-Hamas…)

«Hoe dik is het ijs nu al?», oftewel, de “gevoelstemperatuur” van de nieuwsvoorziening op de Nederlandse televisie.

«Hoe dik is het ijs nu al?», oftewel, de “gevoelstemperatuur” van de nieuwsvoorziening op de Nederlandse televisie.
.
«Gaat u maar rustig slapen.» Intussen woedt de systematische massamoord op de Palestijnen stevig door.
.
De Israeli plegen de genocide niet alleen in Gaza maar ook op de bezette Westoever; en dat doen ze ook niet alleen sinds october vorig jaar, maar ze doen het al vanaf zéker 1948 (Nakba) en 1967 (Naksa) als explosieve voortzettingen van een gestaag proces van landroof, uitzetting, verdrijving, mishandeling, verguizing, diefstal, moord en culturele uitwissing door Zionisten vanaf de 1920er jaren. De Israelische historicus Ilan Pappé noemde dit criminele proces een “incremental genocide”. Het valt de nieuwsorganisaties niet op vanwege de eentonige herhaling van steeds “kleine” incidentjes: twee dode Palestijnen hier, drie huisuitzettingen daar, een olijfboomgaard op de ene heuvel, een dodelijk schietincident op de andere. Het verveelt de journalisten kennelijk, net zoals het ’t algemeen publiek zal vervelen. Sleur maakt blind. En zo is de gewoonte van Israel’s straffeloosheid verder ingesleten geraakt zodat het nu de gewoonste zaak van de wereld is om wél op TV te melden dat er, zeg, weer eens twee mensen door een tornado in Kansas zijn omgekomen en tien anderen in de zoveelste US School Shooting, maar verder de stroom van misdaden gepleegd tegen de Palestijnen te negeren.
.
In ieder geval zouden de nieuwsberichten van de afgelopen dagen hebben mogen melden dat er weer drie Palestijnen zijn doodgeschoten in Tulkarem (nu al zekere 340 sinds 7 october 2023) en dat er ook in andere vluchtelingenkampen iedere nacht razzia’s worden uitgevoerd; dat er meteen ook maar weer een kindje van 3 is doodgeschoten; dat tientallen “kolonisten” onder militaire begeleiding opnieuw de Al-Aqsa moskee in Al-Quds (Jerusalem) hebben ontheiligd; dat de Palestijnen in de Westoever nu massaal door blokkades definitief zijn afgescheiden van hun werkplekken; dat in plaatsen als, alweer, Tulkarem de hele infrastructuur van het vluchtenlingenkamp is weggebulldozerd. Enz.
Dat alles geschiedt op de Westoever terwijl er in Gaza nog steeds mensen zonder onderscheid door Israelische explosieven en kogels bestookt worden, ook in de zogenaamd veilige gebieden in en rondom Rafah; dat bijvoorbeeld een vrouw met een gericht schot is vermoord terwijl ze rustig met witte vlag door een wijde straat liep; dat zelfs de schuilkelder van Artsen zonder Grenzen is geraakt door die zogenaamd “precisie-bombardementen” van de Israeli; dat het zoveelste ziekenhuis tot versterving is veroordeeld (getuigenis van dokter Nick Maynard over het Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir el-Balah in Midden-Gaza); dat er door de autoriteiten van Gaza kon worden opgetekend in totaal reeds zo’n 200 plaatsen en objecten van culturele en archeologische waarde te zijn vernietigd of zwaar beschadigd als aspect van de culturele uitwissing. Er zouden inmiddels tenminste 23.084 Palestijnen door de Israeli zijn vermoord, waaronder 9.600 kinderen, grotendeels baby’s, peuters en kleuters die we dan volgens de Israeli moeten voorstellen als aanstaande Hamas-monsters, en dan nog eens zo’n 59.000 gewonden. Bijna twee miljoen mensen zijn inmiddels ontheemd en dakloos geworden.
.
Ik zou zeggen dat er genoeg te melden is op TV. Maar de Nederlandse media-professionals hebben een rustige kerstvakantie achter de rug, met de gebruikelijk “lijstjes” programma’s, terugblikken en emotionerende kwijl-en-dweilshows. De politieke redacties hebben sowieso niks hoeven doen. En zo begint men op TV althans weer lekker gemoedelijk met het strooien van statistische weetjes, met updates over de dikte van het ijs, het zeuren over de asielzoekers en het opdissen van nietszeggende episodes van het doodsaaie feuilleton over de formatie van het aanstaande Tokkie-kabinet.
.
Toch kunnen we vanaf donderdag uitzien naar de behandeling door het Internationale Hof van Justitie in Den Haag nvan de aanklacht tegen het genocidale beleid van Israel die door Zuid-Afrika is ingebracht krachtens de Genocide Conventie. Gelukkig zijn ze elders op de wereld Wakkerder dan Nederland.
Tot slot. Hier in Nederland start SIRE (Stichting Idieële Reclame) met de campagne “vind je lichtpuntje en durf te hopen”, met de bedoeling de toegenomen somberheid bij het Nederlandse publiek tegen te gaan. Good luck with that, zou ik zeggen. Zet de TV dan maar vooral uit. Aan de zelfgenoegzame TV-journalistiek mis je dan niks want, zoals ik eerder ook al zei, in je eigen hol schijnt geen licht.
.
https://electronicintifada.net/content/israels-incremental-genocide-gaza-ghetto/13562 (Pappé). Tevens: Ilan Pappé, The Biggest Prison on Earth. A History of the Occupied Territories, 2017, o.a. 214ev., 220).
Zie ook mijn eerdere posts voor diverse bronnen.

In je eigen hol schijnt geen licht.

De Israelische Minister van Financiën Smotrich wil de Palestijnen uit Gaza verdrijven door ze ertoe aan te zetten “vrijwillig” te vertrekken. Waarbij de vrijwilligheid natuurlijk in de hand moet worden gewerkt door de intensivering van gevaar en ontbering. “More than 70% of the Israeli public today supports a humanitarian solution of encouraging the voluntary immigration of Gaza Arabs and their absorption in other countries”. (https://www.jns.org/after-us-condemnation-smotrich…/). Ook de Minister van Veiligheid Ben-Gvir is het daarmee eens. En Netanyahu zit er al bovenop: “The Times of Israel reported on Wednesday that Prime Minister Benjamin Netanyahu’s coalition has been in secret talks with the Democratic Republic of the Congo (ex-Zaire) in central Africa and with other unnamed countries about accepting Gazan refugees.” (ibid.)
Intussen maken de politici van de Nederlandse Tokkie-Coalitie zich druk over de vraag hoe ze, tegen beter weten in, de instroom van asielzoekers (overigens slechts 10% van de totale instroom) op eigen houtje kunnen beperken. De ironie wil dat de kernfiguren van rechts Nederland pal staan achter Israël. Hebben zij wel door hoeveel honderduizenden Palestijnen door de Zionisten op de vlucht zullen worden gedreven indien Israel zijn zin krijgt? De Palestijnen kunnen niet allemaal aan Congo worden verkocht. (Waar hebben ze het tegenwoordig toch over? Ik ben verbijsterd over de peilloze diepten waarin onze wereld inmiddels is weggezakt.) Staan de Nederlandse Tokkies en Neoliberalen (voor zover die niet gewoon samenvallen) nog steeds pal achter Israel wanneer er Palestijnse tentenkampen op het voorterrein van Ter Apel zijn opgericht? Zodra ze zich realiseren dat de medeplichtigheid met Israel ook nog hier gevolgen kunnen hebben, zullen ze misschien wel anders tot het probleem van de genocide verhouden. Om de verkeerde redenen en veel te laat natuurlijk. Maar in je eigen hol schijnt nu eenmaal geen licht.

Another Scramble for Africa

De nieuwe “scramble for Africa”
De Britten sturen hun asielzoekers het liefst naar Rwanda. Die wens is ingegeven door het voorbeeld van de Denen. Inmiddels willen ook de Nederlandse politieke partijen van de voorgenomen Tokkie-Coalitie inspiratie putten uit hetzelfde neo-koloniale plan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is evenwel een sta-in-de-weg. Daar heeft Israel geen last van: de Israeli overwegen massa’s Palestijnen “vrijwillig” te deporteren naar Congo. Dat land is groter dan Rwanda maar het gaat de genocidale Israeli dan ook om grotere aantallen. Opnieuw zien we een soort “scramble for Africa” ontstaan. Hoe kan het dat zoveel Europeanen, die toch bekend zouden moeten zijn met de logica (en wenselijkheid) van de DEKOLONISATIE, dit soort ideeën in serieuze overweging nemen? We zijn afgemarcheerd naar de kazernes van 19e eeuw.
De Britse “Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill”: https://bills.parliament.uk/bills/3540
De gebleken belangstelling van Nederlandse parlementariërs voor de mogelijkheden tot het dumpen van asielzoekers in een midden-Afrikaans land: https://nos.nl/…/2463816-kamermeerderheid-wil…

«We are steadfast in our hypocrisy.»

Quote van de dag: «We are steadfast in our hypocrisy.»
.
Blast from the past. De waarnemend ambassade-chef voor de V.S. in Bonn, William Woessner, maakte in 1981 gebruik van het discrete “Dissent Channel” van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken om interne kritiek te leveren op het beleid van desinformatie (lees: “fake news”) over de Israelische en Amerikanse betrokkenheid bij de burgeroorlog in Zuid-Libanon.
.
“Within recent weeks, we have repeated our «condemnation» of Palestinian «terrorism», when Palestinians kill or attempt to kill Israelis; while at the same time we «deplore the violence on both sides», when Israelis kill Palestinians and Lebanese. On possible Israeli violations of agreements with the U.S. –– which could, under the law, lead to a cut-off of further arms deliveries to Israel –– we have systematically evaded clear answers to clear questions over a period of years. We are steadfast in our hypocrisy.”
.
Dit was 42 jaar geleden.
.
De vlieger gaat nu nog steeds op, zoals ook blijkt uit de volgende passage van hetzelfde hekelschrift: “This bankrupt United States policy depends objectively on the proposition that peace in the Middle East is best achieved inter alia by instrumentally facilitating aggression. We may succeed in deceiving ourselves, but the Arabs and Palestinians –– without whom peace is impossible –– will not be deceived.
      At a time when the Israeli government is systematically sabotaging even the possibility of a future «autonomy» solution on the West Bank, a U.S. information policy of «hear no evil see no evil» towards Israeli interference in Lebanon defies even tactical rationalization.”

“U.S. Disinformation Policy on South Lebanon, from Bonn, March 31, 1981, Confidential.”  Source: FOIA lawsuit, National Security Archive v. Department of State (17-cv-0770)(https://nsarchive.gwu.edu/document/16367-document-22-u-s-disinformation-policy-south). Dit “Dissent Message” van Woessner is vrijgegeven op 1 november 2018