Het oogmerk van het Zionisme 1936…. of nee: 1921

Citaat van de dag (1921)
«Er kan slechts één Nationaal Tehuis zijn in Palestina, en wel het Joodsche, en geen gelijkheid in het partnerschap tusschen Joden en Arabieren, maar een Joodsche overheersching, zoodra hun aantal voldoende is toegenomen.» (in vertaling geciteerd in “Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4).
Origineel citaat kwam uit het Haycraft Commission Reports, 1921, getiteld “Palestine. Disturbances in May, 1921. Reports of the Commission of Inquiry with Correspondence Relating Thereto. Presented to parliament by Command of His Majesty. October, 1921 (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf)
.
Churchill zou hierover schrijven: “The Zionist Policy is best described by Dr. Eder, ex-chairman of the Zionist Executive in Palestine, when he was asked to do so by the Court of Inquiry for the Jaffa disturbances of May 1921: “There can only be one National Home in Palestine, and that a Jewish one, and no equality in the partnership between Jews and Arabs, but a Jewish predominance as soon as the number of that race are sufficiently increased.””
.
Montagu David Eder (1866-1936) was een sociaal hervormer, een medicus, psychoanalyst en vooraanstaand Zionist. Zijn uitspraak die zo exemplarisch is geworden voor het oogmerk van het zionisme is oorspronkelijk dus geciteerd in “the Reports of the Commission of Inquiry With Correspondence Relating Thereto. October 1921, Cmd. 1540, at 57 [Haycraft Commission Reports, 1921]” Aan de getuigenis van Dr Eder kon daar overigens nog worden toegevoegd: “There is no sophistry about Dr. Eder; he was quite clear that the Jews should, and the Arabs should not, have the right to bear arms, and he stated his behef that this discrimination would tend to improve Arab-Jewish relations.” (Haycraft Commission Reports, 1921, nog steeds op p. 57) (https://www.jewishvirtuallibrary.org/…/haycraft1.pdf).
.
Ik zeg het daarom nog maar eens: het begon niet op 7 october 2023, deze zogenaamde “oorlog” tegen de Palestijnse bevolking. Het begon zelfs niet met de Nakba van 1948. Het kwam ook niet eens uit de Nazi Holocaust voort –– het zionisme is van meet af aan gericht geweest op landjepik in een weloverwogen, strak geredigeerd en zorgvuldig gefinancierd project van verdringingskolonialisme dat zich heeft ontvouwd vanaf de laat 19e eeuw; dat bewust is geënt op de Bijbelse (Deuteronomische) ideologie van genocide op de minderwaardige “anderen”, en  in zijn moderne wederopleving inmiddels overheerst overheerst door de overtuiging van Europese witte suprematie; dat gebaseerd is op het handhaven van voortdurend vijandschap en militaire onderdrukking; dat doordrenkt is van racisme; dat institutioneel is verankerd in Apartheid in een ethno-religieuze nationalistische staat; dat gericht is op toekomstige imperialistische expansie; dat gelegitimeerd wordt door uitbating van het oud zeer dat is aangedaan door mede-Europeanen (en niet door de Palestijnen die er nu op worden afgerekend); en dat uiteindelijk sowieso leidt tot de verdrijving zoniet annihilatie van de inheemse bevolking van Palestina. Alle ingrediënten van dit kwaad waren volop in werking reeds lang vóór de stichting van de Staat Israel in 1948. Het kwam al tot ernstige spanningen in de 1920er jaren. Vanaf 1936 leidden die tot de Grote Arabische Opstand. Ik verwijs graag naar een Nederlands krantenartikel uit 1936 dat de aandacht vestigt op “de diepste aspiraties van het Zionisme”, te weten “de vestiging van een Joodschen staat in Palestina.” Met onder meer de volgende observatie: “Het zal echter den lezer nog meer verbazen, dat zelfs het Zionistische Jodendom van Palestina zijn fascisten heeft, zooals wel de rechtervleugel wordt aangeduid, die voor het Nationale Tehuis openlijk de geheele uitrusting opeischt, welke een staatsorganisatie met zich brengt, leger en vloot inbegrepen. Deze Joden zijn niet slechts fascisten, maar zelfs hevige militairisten.” (“Oogmerk van het Zionisme”, Nieuwe Haarlemsche Courant, 6 december 1936)(https://nha.courant.nu/…/1936-12-06/edition/null/page/4). Uit die gelederen zijn de “Founding Fathers & Mothers” van Israel voortgekomen –– Ben-Gurion, Meir, Dayan, Begin etc.
.
Ik zeg hier niks dat niet goed kan worden gerechtvaardigd. Vraag me vooral naar mijn bronnen. Algemeen gezegd: lees ter ondersteuning van bovenstaande beweringen dan gerust het recente boek van Thomas Suarez, “Palestine Hijacked: How Zionism Forged an Apartheid State from River to Sea” (Simon & Schuster 2022). Daarin wordt gedemonstreerd hoe de nieuwe staat is gebouwd op Joods terrorisme. Of zie ook Rashid Khalidi’s “The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017″(2020). Nur Masalha’s “Expulsion of the Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ in Zionist Political Thought, 1882-1948” (1992). Of neem willekeurig welk boek van Ilan Pappé. Voor de bewering van de genocidale doctrine in Deutoronomium, inz. het boek Joshua, en de bewuste doorwerking ervan in de staat Israel, zie Rachel Havrelock, “The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible” (2020). Er bestaat overigens een berg aan academische literatuur over de laatste kwestie (met het trefwoord “herem”).

Stop de genocide. Dat is een order!

Op 29 December 2023 diende de staat Zuid-Africa bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een aanklacht in (“Application”) tegen de staat Israel op grond van de Genocide Conventie die door beide staten is ondertekend. Die conventie gebiedt alle staten om matigend of zelfs verbiedend op te treden bij “het risico van” genocide op een volk of bevolkingsgroep. Alle ondertekenaars zijn eraan gehouden zich in te spannen om dat risico te doen verdwijnen (het is een zaak “erga omnes partes”). De zaak die “iedere natiestaat aangaat” was dus aangespannen door Zuid-Africa en de zittingen vonden plaats op 11 en 12 januari. Na enig beraad verklaarde het Internationaal Gerechtshof op 26 Januari 2024 dat het risico “plausibel” was dat Israel zich inderdaad schuldig maakte aan genocide op de Palestijnen (in Gaza). De verklaring was niet vrijblijvend, zoals men in de media graag beweert zoals wanneer er wordt geteld dat de uitspraak “niet-bindend” zou zijn. Het gaat wel degelijk om een “order” waar alle staten die de Genocide Conventie hebben ondertekend zich aan te houden hebben.
Zoals de Zuid-Afrikanen de daaruit volgende verplichtingen hebben samengevat in hun brief van 12 februari 2024: “By way of an order dated 26 January 2024, the International Court of Justice (‘IO’) indicated six provisional measures against Israel (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order of 26 January 2024 or ‘Order’). In making the Order, the Court ruled that there «is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible, before it gives its final decision»: Such rights included the «right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article III» of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (‘Genocide Convention’).” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240212-wri-01-00-en.pdf). Zuid Africa pleitte in die brief voor aanvullende maatregelen omdat Israel niet bleek te willen inbinden en de genocidale misdaden veeleer bleek op te voeren.
Het antwoord van Israel van 15 februari in overweging genomen (https://www.icj-cij.org/…/192-20240215-wri-01-00-en-1.pdf), heeft het ICJ op 16 februari herhaald dat de eerder gegeven “order” van kracht blijft, onder vermelding van de indicatie dat de gevaren alleen maar toenemen, maar het hof heeft meteen ook gesteld dat er niet direct verdere maatregelen zouden hoeven te worden genomen (“Decision of the Court on South Africa’s request for additional provisional measures”, https://www.icj-cij.org/…/192-20240216-pre-01-00-en.pdf). Merk op dat dit Israel en zijn medeplichtigen nog steeds niet vrijpleit want dat risico op genocide, dat plausibel is geacht, is nog steeds aanwezig.
Zuid Africa is niet opgehouden de ontwikkelingen (en genocidale “uitingen” in woord en gedrag) op de voet te volgen. Zeker nu bewezen is dat er kinderen de hongersnood zijn gestorven, dat voedselhulp wordt tegengehouden én dat er tijdens de schamele voedseluitdelingen zelfs gericht op de burgers wordt geschoten, meent de aanklagende partij dat er eenvullende maatregelen acuut noodzakelijk zijn. Zuid-Afrika heeft daarom op 6 maart opnieuw een verzoek daartoe ingediend. “The Republic of South Africa submits an urgent request for the indication of additional provisional measures and the modification of the Court’s prior provisional measures Order and decision” (https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-pre-01-00-en.pdf); het eigenlijke verzoek: https://www.icj-cij.org/…/192-20240306-wri-01-00-en.pdf).
En dan lezen we vandaag (https://nos.nl/…/2511790-israelische-president-herzog…) dat de president van Israel, de schurk Herzog, die zelfs in de verklaring van het ICJ zélf concreet is genoemd als een van de publieke personen die het risico op genocide hebben veroorzaakt en bevorderd, op 10 maart de hand gaat schudden van onze koning als eregast tijdens de opening van het Holocaust Monument in Amsterdam! Het ene staatshoofd eert het andere staatshoofd. En zo staat actuele genocide-pleger komend weekend dan als eregast de historisch meest bekende genocide te gedenken. Dit is compleet eerloos. Ne fas. Deze travestie bezoedelt de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust van de 1930er-1940er jaren.

Verzoek om advies aan het Internationaal Gerechtshof over de wettelijke gevolgen van de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden door Israel

Gisteren was de eerste zittingsdag van de behandeling van het verzoek tot de levering van een “advisory opinion” van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het “International Court of Justice” (ICJ), over de “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. De eerste dag bood ons de presentaties van de delegatie die namens de Palestijnse Staat het woord voerde. Alle sprekers zijn uiteraard de moeite waard om te beluister. Maar ik licht er nu ééntje uit.
.
Een vooraanstaand expert in internationaal recht, Mr Paul Reichler, demonstreert, in de woorden van Riad Malki, “Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine” en hoofd van de delegatie in dit proces, “the illegality of Israel’s prolonged occupation, because its annexation of Palestinian territory, including through widespread colonization, is intended to be permanent, in violation of the prohibition of the acquisition of territory by force.”
.

Om een inleidend stukje van Reichler’s betoog te citeren: “Mr President, what makes Israel’s ongoing occupation of the Palestinian territory unlawful is precisely its permanent character, and what demonstrates its permanence are: (i) Israel’s de jure and de facto annexation of Jerusalem and the West Bank; (ii) its claims of sovereignty over these areas, which it refers to by their biblical names, Judea and Samaria, and considers integral parts of the State of Israel; (iii) its establishment of hundreds of permanent Israeli settlements, with over 700,000 Israeli settlers, who have been promised by successive Israeli governments that they will never be removed; and (iv) the multitude of official statements and documents that openly declare Israel’s intention to incorporate all of the occupied territory east of the Green Line into the State of Israel as a permanent part of a single Jewish State extending from the Jordan River to the Mediterranean Sea.” (p. 62 van de transcriptie https://www.icj-cij.org/…/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf_ (Mijn vette letters –– zie eindnoot).

Paul Reichler, dus, over de illegaliteit van de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden door Israel, die in feite neerkomt op de annexatie van territorium, doelgericht en openlijk intentioneel verklaard, met bijbehorende repressie, verdrijving, diefstal, moord etc. en natuurlijk de bewerkstelliging van een onherroepelijke demografische transformatie in wat alleen maar kan worden gezien als een permanente koloniale onderneming. In de video van UNWebvideo (https://www.icj-cij.org/multimedia/203577) op TC 0.40.25 tot 1.24.27; mee te lezen in transcriptie (https://www.icj-cij.org/…/186-20240219-ora-01-00-bi.pdf) op pp 61-76.

.

Het is helaas gebruikelijk geworden, in de alledaagse labbekak, om “advisory opinions” van het ICJ gemakkelijk af te wimpelen als irrelevant omdat ze “niet-bindend” zijn, maar dat is onterecht en ook het is ook zeer hachelijk. Hachelijk omdat dit misprijzen altijd de belangen dient van de partijen die gebaat zijn bij de status quo. En tegen die belangen wordt nu juist gerechtigheid geëist. Het is, zoals gezegd, ook onterecht: een “advisory opinion” van het ICJ stelt voor ieder probleem dat op de agenda staat de juridische en conceptuele kaders vast opdat toekomstige beoordelingen, onderhandelingen en besluiten duidelijk kunnen worden gerelateerd aan het geldend internationaal recht (Zie https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction). Zo’n advies geeft geïnformeerd, bestudeerd en getoetste richting aan een juridisch probleem. Dat is geen klein bier. Het potentieel effectieve belang van “advisory opinions” van het ICJ is overigens ook tijdens de zitting van gisteren gedemonstreerd door de 2e spreker, Andreas Zimmermann. En zelfs Malcolm Shaw, NOTA BENE de advocaat van de staat Israel in de zaak van Zuid-Africa versus Israel van vorige maand waarin het risico dat Israel zich schuldig maakt aan genocide in Gaza “plausibel” is beoordeeld, concludeerde in de bespreking van het ICJ in zijn handboek over internationaal recht: “The importance of advisory opinions delivered by the court is […] not to be underestimated” (Malcolm N. Shaw, International Law. Eighth Edition. Cambridge University Press 2017, p. 847).

Het pleidooi van Philippe Sands, in dezelfde zitting van 19 februari, geeft goed aan hoe groot het juridisch gewicht is –– kan zijn –– van een ICJ Advisory Opinion. Volgend fragment is deel van een antwoord op de vraag of de verklaring van een advies niet in de weg zou kunnen zitten van toekomstige onderhandelingen, zoals tegenstanders (er is nu even geen “wederpartij”) plegen te beweren. Philippe Sands: “the function of this Court, of these judges, of you, is to state the law: to spell out the legal rights and obligations that will allow a just solution in the future, in conformity with international law. The political context is totally irrelevant. The legal questions in Namibia, in the Wall case, in the Chagos case, all had a political context186, but the Court did not blink. It has never shied away from drawing the consequences of the right to self-determination187. In Chagos and in Namibia, the Advisory Opinions have been significant and positive in their outcomes and effects. By identifying the applicable legal principles, and then applying them to the facts, the Court performs a most significant, uniquely significant role, for protagonists and for the international community as a whole. With great respect to my friends from the United States and Britain, it is the very opposite of what they have written: the function of this Court, in interpreting and applying the right of self-determination of the Palestinian people, can only assist in a solution based on the law, by setting out the parameters required by the law to resolve the matter. A forthright advisory opinion from this Court makes a resolution more likely, not less likely.” (voornoemde transcriptie p. 95, met verwijzingen naar de zaken Chagos, de “Apartheids” Scheidingsmuur en Namibië in de loop van zijn betoog).

.
Het negeren van (niet-bindende) oordelen in “advisory opinions” kan op den duur ernstige gevolgen hebben voor het aanzien van een staat én zijn verklaarde medestanders zeker als er naderhand besluiten zullen zijn genomen over daadwerkelijk “bewezen” geachte schendingen en misdaden. Een Advisory Opinion kan dus op die manier het risico op stilzwijgende medeplichtigheid verkleinen. In dat licht is het ook zo prachtig dat Reichler aanleiding heeft gevonden om zijn betoog af te ronden met een citaat van Mahmoud Darwish, de Palestijnse dichter des vaderland (vóór althans of mét de onlangs vermoorde Refaat Alareer): “Mr President, the proverbial ball is now in your court. The General Assembly has asked you the critical questions. It is now your responsibility to answer them. Silence is not an option. As the immortal Palestinian poet, Mahmoud Darwish, wrote: “In silence we become accomplices.” But, he assured us, when we speak: “Every word has the power to change the world.” ” (voornoemde transcriptie, p. 75).
.
XXXXXXXXXXXXX
.

Eindnoot: de verwoording van dit Zionistische streven met de formule “from the river to the sea” is lang geleden ook al gesteld in het handvest van de Likoed Partij.
“The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel). (a.) The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty. (b.) A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.” (https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party). Het wordt door Likoed leden nog steeds herhaald, zoals hier: “I want it to be clear that I do not recognise national rights of Palestinians in the Land of Israel. I recognise their human rights and their individual rights, and also their individual political rights — but between the sea and the Jordan there is room for one state, a Jewish state”. (Tzipi Hotovely, Lid van de Knesset voor de Likoed partij, sprekend in 2010 en geciteerd in Leila Farsakh, “The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict- Palestinian Challenges and Prospects”, Middle East Journal, Vol. 65, No. 1, Winter 2011, pp. 55-71, op p. 61). Er zijn Zionisten die nog verder gaan dan de Likud: Daniella Weiss, de aanvoerder van een prominente kolonisten-beweging, blijft volhouden dat het land dat door haar god aan het volk van Israel zou zijn beloofd, haar Eretz Yisrael, zich uitstrekt van de rivier de Eufraat tot de rivier de Nijl. (Isaac Chotiner, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers. A Leader of the Settlement Movement on Expanding Into Gaza, and her Vision for the Jewish State”, The New Yorker, 11 November 2023: https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-extreme-ambitions-of-west-bank-settlers).

Dries van Agt is overleden (1931-2024). Pleitbezorger van de Palestijnse zaak.

Dries van Agt is overleden (1931-2024). Human Rights Defender. Oprichter van The Rights Forum. Pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Voorvechter van het Internationaal Recht. Ik citeer hier, eerbiedig, een van de open brieven die hij in de afgelopen decennia heeft geschreven aan bewindslieden en parlementariërs ter herinnering aan hun verantwoordelijkheid voor de bevordering van de naleving van internationaal recht inzake de onderdrukking van de Palestijnen door Israel.  Deze brief dateert van 2009. Israel had rond de jaarwisseling van 2008 en 2009 net weer een vernietigende massa-aanval op Gaza uitgevoerd, een terugkerend ritueel van “grasmaaien”, in dat specifieke geval onder de naam Operation Cast Lead. De toenmalige regering was het kabinet-Balkenende IV.
.
J’accuse. Ik verwijt u, regering en parlement van Nederland, dat u in meerderheid voor de noodkreten van het Rode Kruis en zoveel anderen doof blijft. De staat Israël is al jarenlang de bullebak van het Midden Oosten, maar u houdt niet op deze staat, die zich dikwijls als een rottweiler gedraagt […], te knuffelen als een teddybeer.
      In het land dat u bestuurt heeft Hugo de Groot de grondslag gelegd van het volkenrecht en in onze politieke hoofdstad zijn de belangrijkste instituten van dat recht gevestigd. Maar in plaats van dit recht in zijn moeizame ontwikkeling te bevorderen draagt u aan de teloorgang ervan bij door de staat Israël, die volhardt in het schenden van dat recht, steeds te pardonneren. Binnen de Europese Unie blijft u die staat door dik en dun in bescherming nemen.
       Het is al vijf jaar geleden [9 juli 2004] dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in veroordelende taal sprak over de scheidingsmuur en de nederzettingen. U hebt gefaald in het vervullen van uw plicht aan die uitspraak consequenties te verbinden. Het is mede aan uw nalatigheid te wijten dat deze wederrechtelijke bouwprojecten sindsdien zijn voortgezet. Het huidige kabinet heeft zich – hulde en lof hiervoor – gepresenteerd als activist voor de rechten van de mens, maar u laat de Palestijnen verkommeren.
        Het is prijzenswaardig dat Nederland flink meedoet aan de hulpverlening ten behoeve van dit volk in nood. Maar het is beschamend dat u uw stem niet in verontwaardiging verheft tegen de niet-aflatende wurging van de bevolking van Gaza. Voormalig president Carter, onlangs opnieuw op bezoek in dat land van onheil, zei daar: ‘Het is tragisch dat de internationale gemeenschap de noodkreten grotendeels negeert, terwijl de bewoners van Gaza meer als dieren dan als mensen worden behandeld’.
       Excellenties en hoogmogenden, hoeders van Nederland, terecht voert u het behoud van sociale rechtvaardigheid in een periode van crisis hoog in uw vaandel. Maar daar u lid bent van de internationale gemeenschap gaat mateloos onrecht buiten onze grenzen u ook aan. De crisis die de bezette Palestijnse gebieden, bovenal Gaza, teistert, heeft catastrofale proporties. De veerboot naar de toekomst waarop de Palestijnen zich bevinden is zinkende. Het is uw ereplicht te doen wat in uw vermogen ligt om deze mensen te redden.”
.
Dries van Agt, “Open brief aan regering en parlement” in: id., Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, De Bezige Bij: Amsterdam 2009, 327-328)
.
Voor enkele van zijn andere brieven, ook aan premier Rutte van 15 juli 2014, zie https://rightsforum.org/…/brief-van-oud-premier-dries…/

Nederland medeplichtig aan genocide nu ook door de versterving van Gazanen te bevorderen

Het internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft nog maar nét de internationale gemeenschap gewaarschuwd dat Israel zich “mogelijk” schuldig maakt aan genocide (plausibiliteit is verklaard en nog geen zekerheid met een proeftijd van een maand) en dat steun aan de (mogelijk) genocidale daden en maatregelen van Israel zal neerkomen op een veroordeling wegens medeplichtigheid; en toch gaat Nederland meteen al weer de fout in door de plotselinge opschorting van steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Krachtens de Genocide Conventie zou, vanwege het vastgestelde risico op genocide, de actieve steun juist aan ISRAEL eigenlijk al moeten worden opgeschort. Dat zou voor Nederland op zijn minst betekenen dat de levering van onderdelen voor de F35’s van Israel wordt gestaakt (we wachten nog op de uitspraak van het hoger beroep in de zaak van Oxfam-Novib c.s.).

.

Er is door het Internationaal Gerechtshof vastgesteld dat de onthouding van middelen van bestaan en dus ook humanitaire hulp deel uitmaakt van het repertoire aan genocidale misdaden. “Elementen” van genocide zouden lieden als Rutte die “versterving” waarschijnlijk noemen, mits ze die realiteiten ook echt onder ogen zouden zien. Na de plotselinge beschuldiging door Israel, een paar dagen geleden, van 15 medewerkers van de UNRWA voor betrokkenheid bij de uitval van Hamas op 7 october 2023 heeft Nederland vrijwel onmiddellijk de steun opgeschort aan dit VN orgaan dat primair verantwoordelijk (en nagenoeg uitsluitend in staat) is voor de humanitaire hulp aan Gazanen. Dit is gedaan ondanks het feit dat er direct maatregelen zijn genomen door de VN waardoor deze mensen, voor zover schuldig (doch nog niet bewezen) en nog in leven, allemaal nu non-actief zijn (zie verwijzing). Het gaat om 15 zullen we zeggen “rotte appels” in een personeelsbestand van circa 30.000, met andere woorden, 0,05%. Maar wel meteen een 100% afstraffing. Een afstraffing van de hulpverlenende organisatie in de eerste plaats die in zijn uitwerking neerkomt op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza. Dàt is nu juist een element van de genocide. De Nederlandse regering heeft zich dus meteen binnen een paar dagen na de (voorlopige) uitspraak van het ICJ, met andere woorden in de proeftijd onder waarschuwing, overduidelijk medeschuldig gemaakt aan de genocide. Want die genocide zal ongetwijfeld worden vastgesteld. Talloze experts in internationaal recht, historici en zelfs specifiek multidisciplinaire “genocide-deskundigen” zijn daar nu al van overtuigd, geheel parallel aan de aarzeling van het ICJ. En dan hoop ik dat er strafrechtelijk zal worden afgerekend met de criminele labbekak van de Nederlandse bewindslieden.

.
De Nederlandse regering speelt Israel in de kaart. Israel wil immers graag zoveel mogelijk Gazanen nu nog laten sterven (“demographic engineering”) of in ieder geval doen “verdwijnen”, waartoe de Israeli de ontberingen van de Gazanen opvoeren; vandaar de timing van deze UNRWA beschuldiging en vandaar de blokkades door kolonisten bij de doorgang voor vrachtwagens met hulpgoederen. Israel doet dit opdat de overlevenden dan op den duur wel moeten worden geëvacueerd, vanwege voldongen feiten, om uiteindelijk als staatloze vluchtelingen te worden opgenomen door landen als, inderdaad, Nederland. Dan mag de hele internationale gemeenschap meedoen, tegen wil en dank, aan de etnische zuivering ten dienste van het koloniale project van de Zionisten dat reeds vanaf de 1920er jaren duidelijk is gericht geweest op de verdwijning van de inheemse bevolking van Palestina (met uitzondering van de Yishuv, de inheemse Joodse minderheid). Wordt vervolgd, uiteindelijk dus ook in Ter Apel, met een als het ware zeer verdiende collectieve bestraffing van de Nederlandse bevolking –– Take That!

.

Verklaring van de secretaris generaal van de VN:
Verklaring van de demissionaire minister van Leeuwen: https://www.government.nl/…/netherlands-halts-unrwa…
Merk op dat er in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van de voortzetting van humanitaire hulp via “andere kanalen”. Welke kanalen zullen dat zijn? Bestaan die wel? (Volgens Sander van Hoorn, NOS, zouden er momenteel veel vrachtwagens de Gaza Strook binnen rijden via de Kerem Shalom grensovergang, ondanks de protesten van Israelische kolonisten, al verdwijnen de wagens wel uit zijn zicht: https://nos.nl/liveblog/2506691-toevoer-noodhulp-aan-gaza-op-gang-ondanks-protest-10-unrwa-medewerkers-hamas-lid#UPDATE-container-75048543)
.
Nota bene: wat betreft mijn verwachting van een toegenomen stroom aan vluchtelingen die ook door nederland zullen moeten worden opgevangen, merk ik graag op zelf geen probleem te hebben met de opvang van Palestijnse buren; maar we weten allemaal hoe xenofoob, islamofoob en algemeen ongastvrij de meerderheid van de Nederlandse bevolking inmiddels is geworden, vanwaar mijn kwalificatie van de te voorziene gevolgen als “collectieve bestraffing” want zo zullen de aanhangers van de Tokkie-coalitie het wellicht gaan ervaren.

Schijnheilig boontje komt om zijn loontje.

“Wij waarschuwen de regering dat wij van plan zijn om aangifte te doen tegen ambtenaren en politici in Nederland wanneer er bewijzen zijn dat zij hebben geholpen bij, medeplichtig zijn aan, aangespoord hebben tot of materieel hebben bijgedragen aan het plegen van bovengenoemde internationale misdrijven.”
.
The Justice and Accountability for Palestine Initiative heeft dit geschreven in een brief aan demissionnair premier Mark Rutte (VVD) en minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA). De brief: https://rightsforum.org/…/Justice-and-Accountability…
.
Volgens The Rights Forum is vergelijkbare brief gestuurd aan de regeringen van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk (https://rightsforum.org/regering-gewaarschuwd…/).
.
Het collectief Justice and Accountability for Palestine Initiative wordt vertegenwoordigd door het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD), het European Legal Support Center (ELSC) en de juristen van Law for Palestine (Law4Palestine).
.
Het European Legal Support Center (https://elsc.support) heeft in october 2021 een rapport gepubliceerd over de structurele tegenwerking, belastering en zelfs bedreiging van maatschappelijke organisaties en personen die zich in Nederland inzetten voor de rechten van de Palestijnen. Voor dat rapport, zie:
.
Law4Palestine houdt onder meer een lijst bij van genocidale uitingen van Israeli: https://law4palestine.org/…/Law-for-Palestine-Database…
.
Rutte’s teflon-laag zal nu toch wel kankerverwekkende krassen oplopen temeer nu de moedwillige en gerichte bevordering van criminele (of tenminste laakbare) steun aan Israel door de top van het Minsterie van Algemene Zaken (lees: Rutte) tegen beter weten overduidelijk is gedocumenteerd in een brief van ambtenaren die eerder deze week is ingevoerd als bewijsstuk in de hoger-beroep zaak van Oxfam-Novib c.s. tegen de Nederlandse Staat. Voor het pleidooi door de betrokken advocaten (Liesbeth Zegveld van Prakken d’Oliveira), zie https://rightsforum.org/…/20240122-Pleidooi-Oxfam-Novib….
Over de kwalijke (en corrupte) sturing door Rutte’s ministerie is bericht door NRC, Het Parool en RTL maar opvallend genoeg zijn ze bij de NOS voor zover ik kon nagaan stil gebleven. Zie ook mijn stukje van 12 januari (http://www.lirb.nl/…/zeg-eens-in-een-paar-woorden-wie…/)

“From the river to the sea”? De pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet.

“From the river to the sea”?
Palestine will be free. Nog steeds wordt de leus van de Pro-Palestina demonstranten vaak uitgelegd, ten onrechte, als oproep tot het verdrijven van alle Joodse Israeli uit het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse zee. In Nederland heeft een rechter reeds geoordeeld dat het scanderen of in schrift tonen van “From the river to the sea, Palestine will be free” niet strafbaar is, juist omdat een alternatieve interpretatie mogelijk is. Niet alleen is die mogelijk maar ook veel waarschijnlijker: voor de meeste demonstranten (zo beweer ik met vertrouwen) roept de leus op tot de verwerkelijking van gelijke behandeling, gelijke kansen, gelijke rechtspositie en gelijke mate van vrijheid voor alle inwoners van het bedoelde gebied. Hierover heb ik eerder reeds geschreven.
De leus is gisteren echter opnieuw als vanzelfsprekend “antisemitisch” gepresenteerd, ten onrechte dus, te weten in het EO TV-programma met Rob Oudkerk over het antisemitisme in Nederland na 7 october 2023.
De leus zou meteen de meest kwalijke uiting van haatzaaierij zijn omdat die – in nogmaals de onterecht beperkte interpretatie –– direct zou oproepen tot complete genocide op de Joods-Israelische bevolking. Mensen als Femke Halsema gaan daarbij totaal voorbij aan het feit dat juist de staat die momenteel echt genocide aan het bedrijven is politiek wordt geleid door een partij die een soortgelijke oproep heeft gedaan over ongeveer hetzelfde, zullen we zeggen, tussen twee wateren gelegen gebied. Het gebied van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee maakt deel uit van “Het Beloofde Land” (“Eretz Jisrael”, “Judea and Samaria”). Dit gedroomde land is het “Groot-Israel” dat volgens politieke zionisten als óók de leden van Netanyahu’s Likoed partij wordt gezien als ondeelbaar, onfeilbaar, onaantastbaar en onvermijdelijk. Het is ook voorgesteld als een uitsluitend door Joodse mensen bestuurd land dat zich zou uitstrekken van de Eufraat in Noord-Syrië tot de Nijl in Egypte. Libanon, een groot deel van Syrië, van Egypte, Jordanië en mogelijk delen van Irak zouden uiteindelijk kennelijk moeten worden opgeslokt. Waanzinnige drogbeelden? Was het maar waar. Zie het begin van het manifest van de Likoed partij dat was opgesteld ten behoeve van de verkiezingen in 1977 (onder leiding van Menachim Begin).
Ik citeer:
“The Right of the Jewish People to the Land of Israel (Eretz Israel)
a. The right of the Jewish people to the land of Israel is eternal and indisputable and is linked with the right to security and peace; therefore, Judea and Samaria will not be handed to any foreign administration; between the Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty.
b. A plan which relinquishes parts of western Eretz Israel, undermines our right to the country, unavoidably leads to the establishment of a “Palestinian State,” jeopardizes the security of the Jewish population, endangers the existence of the State of Israel. and frustrates any prospect of peace.”
In deze verklaring zijn de ambities van Likoed door middel van klakkeloze (veronder-)stelling gelegitimeerd op zowel theologische als op praktisch-militaire gronden. Dit strookt met diverse uitlatingen van onder meer Menachim Begin zelf zoals geciteerd in de kranten ten tijde van de verkiezingen van 1977. Dus zoals in het artikel “Likoed eerlijker dan Arbeiderspartij. Begin verdedigt nederzettingen in bezet gebied, in Trouw 13 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010826673:mpeg21:a0191) of het artikel “Begin is een harde nationalist”, in het NRC Handelsblad 18 mei 1977 (https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026317:mpeg21:a004).
Het leek me toch wel weer gepast –– vanuit de gedachte dat de pot de ketel verweet zwart te zien –– om de in 1977 verklaarde doelstelling van de Likoed (Likud) partij te delen, opnieuw, na het zien van een aflevering van Rob Oudkerk’s EO TV programma, want de tekst, en vooral het POLITIEKE STREVEN, is nog onverminderd actueel. Dat blijkt uit de uitingen van (enge!) figuren als Danielle Weiss, een woordvoerder van Kolonisten op de door Israel bezette Palestijnse Westoever (waarover ik eerder een post heb geschreven). En de basishouding van voorgenomen landjepik-verdrijving-en-apartheid (want daar komt het in de praktijk op neer) is onlangs nog herbevestigd door de steun van talloze Likoed-politici aan de Nahala verklaring van februari 2019: ““I hereby commit to be loyal to the land of Israel, not to cede one inch of our inheritance from our forefathers. I hereby commit to act to realize the settlement plan for the settlement of 2 million Jews in Judea and Samaria in accordance with Prime Minister Yitzhak Shamir’s plan, as well as to encourage and lead the redemption of all the lands throughout Judea and Samaria. I commit to act to cancel the declaration of two states for two peoples and replace it with the stately declaration: ‘The land of Israel: One country for one people.’ ” Israel Hayom / JNS.org, “Right-Wing Officials Back Plan to Bolster Jewish Settlements in Judea, Samaria by 2 Million”, The Allgemeiner, 16 februari 2019)
O ja, en een paar dagen geleden verklaarde ook Netanyahu zelf nog eens dat hij vindt dat “In the future, the state of Israel has to control the entire area from the river to the sea. This is what happens when you have sovereignty” (Middle East Eye, 18 januari 2024) (https://www.instagram.com/reel/C2QUlpPAnlN/…)

Namibië’s verwerping van de Duitse steun aan het “equivalent of a holocaust and genocide in Gaza.”

De Duitse regering verwerpt de aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israel (als collega-ondertekenaars van de Genocide Conventie, een “zaak die allen aangaat”, erga omes). Namibia heeft geschokt gereageerd: Keizerlijk Duitsland was in 1904-1908 de eerste Europese natie van de twintigste eeuw die zich schuldig had gemaakt aan genocide, en wel in Namibië, en de rechtsopvolger heeft in 2004 daarvoor excuses aangeboden, al zouden die ontoereikend zijn geweest vanwege de vrijblijvendheid (zie noot). Duitsland is ook partij in de Genocide Conventie.
.
De President van Namibië, Hage Geingob, verklaarde zaterdag 13 Januari 2024 op X zijn ongenoegen over het Duitse standpunt: “Germany cannot morally express commitment to the United Nations Convention against genocide, including atonement for the genocide in Namibia, whilst supporting the equivalent of a holocaust and genocide in Gaza. Various international organizations, such as Human Rights Watch have chillingly concluded that Israel is committing war crimes in Gaza.” (https://twitter.com/NamPresidency/status/1746259880871149956).
.
De leider van de oppositie in Namibië, McHenry Venaani, heeft zich op dit onderwerp bij de president aangesloten:” Venaani emphasized the inconsistency in Germany’s moral stance, criticising the nation for expressing commitment to the United Nations Genocide Convention while simultaneously supporting what he called the “equivalent of a holocaust and genocide in Gaza.””
.
Er is de laatste tijd vaker gewezen op de mogelijkheid dat Duitsland de staat Israël nu zo onvoorwaardelijk bijvalt uit historisch schuldgevoel over de holocaust gepleegd door de Nazi’s. Venaani spreekt dan ook van “psychological guilt” als denkbare motivatie van de Duitsers (ibid.) Maar wellicht spelen ook militair-commerciële belangen nog een rol. De Duitse wapenleveranties aan Israel zijn in 2023 immers vertienvoudigd, vooral na 7 october, volgens een bericht uit November 2023 van Reuters (https://www.reuters.com/…/german-military-exports…/).En net als Nederland luistert ook Duitsland gewoonweg heel nauw en netjes naar de Grote Baas van de Navo: de VS.
.
Noten.
Voor de Herero en Namaqua genocide van 1904
Echter, “The German government, according to President Geingob, has yet to fully atone for the atrocities committed on Namibian soil during that dark period.” (https://www.observer24.com.na/namibia-rejects-germanys…/)/ “While Germany acknowledged the crimes committed in Namibia as genocide in 2021, it refused to accept responsibility for reparations.” (https://www.palestinechronicle.com/namibia-rejects…/)

“Zeg eens in een paar woorden: wie ís Mark?” De sollicitant als pro-Amerikaanse actieheld

Nederland heeft politieke en militaire steun geleverd aan het uitdelen van klappen aan de Houthi’s in Jemen. Rutte heeft (op X) opnieuw ten onrechte het “recht op zelfverdediging” aangevoerd ter legitimatie van een reeks “preventieve” bombardementen op doelen van een non-state “vijand” in andermans territorium. In de brief aan de kamer over de “Maritieme veiligheid Rode Zee” van 12 januari 2024 stellen de demissionaire ministers Hanke Bruins Slot (Defensie) en Ollongren (Buitenlandse Zaken) het als volgt: “De rechtsbasis voor de militaire reactie is het recht op zelfverdediging van de VS”. Het doel van de actie zou “de-escalatie” zijn.
.
Weet je wát zou helpen tot de-escalatie? Een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza!
.
 Hier is weer zóveel mis mee: ik krijg de indruk dat Nederland de “preventieve vergeldingsactie” (zoals ik het bewust samentrek) van de Verenigde Staten zo enthousiast steunt in verband met de sollicitatieprocedure van de heer Rutte. Hij wil toch zo graag secretaris-generaal van de NAVO worden? Dan moet je je wel manifesteren als pro-Amerikaanse actie-held. Dat doet Rutte zeer consequent –– vierkant staat ‘ie daarom achter de Israeli in de pas met de VS. En nu dan deze extra-parlementaire actie: demissionair sleept de Grote Nederlandse Roerganger ons uit eigenbelang de Amerikaans-Israelisch oorlogen in….

.

NOS:
De Volkskrant:

Noura Erakat’s uitleg als aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten

https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/
Aanbevolen huiswerk voor de medewerkers van de nederlandse televisiejournalisten. De Palestijns-Amerikaanse mensenrechtenadvocate Noura Erakat legt in een item op Al-Jazeera Pus (en Instagram) goed uit (https://www.instagram.com/p/C14zQOmObWt/) wat het belang is van de zaak die Zuid-Afrika (met toenemende adhesie) tegen Israel en de VS heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice). Merk op dat er sprake is van medeplichtigheid van (onder meer) de VS (“aiding and abetting the genocide”) –– precies hetzelfde geldt voor de staat der Nederlanden. Uiteindelijk zouden in een latere fase volgens mij ook nog individuen voor het Internationaal strafhof kunnen worden gedaagd, te denken valt aan tenminste demissionair Premier Rutte (VVD) en demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) vanwege in ieder geval de herhaalde nadruk op Israel’s vermeende recht om zichzelf te verdedigen op de manier zoals dat het nu doet (waarbij de bijstelling “mag het een onsje minder zijn?” geen verschil uitmaakt net zomin als de suggestie om een paar extra vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten). Te denken valt verder ook aan de demissionair Minister van Defensie Kasja Ollongren (D66) want de F35 wordt, met onderdelen geleverd door Nederland, wel degelijk integraal ingezet voor de Israëlische inspanning om met tapijtbombardementen genocide te plegen op de Palestijnse bevolking. Er is op donderdag een solidariteitsdemonstratie in de Den Haag waar ik evenwel wegens gezondheidsredenen niet aan kan deelnemen. Maar de zitting zou te volgen moeten zijn van 0900u tot 1230u via https://webtv.un.org/en
.
Het is interessant, en zeer terecht, om deze juriste te horen pleiten voor de serieuze weging van de morele dimensie van de zaak en niet om slechts te blijven kleuren binnen de lijntjes van de wet. Want, zoals ze in haar boek heel duidelijk uitwerkt, is het recht een domein waarbinnen weliswaar gewerkt moet worden aan de verwerkelijking van rechtvaardigheid en gerechtigheid in de praktijk, maar waarbij toch niet altijd het optimale niveau kan worden bereikt (Noura Erakat, Justice for Some. Law and the Question of Palestine,Stanford University Press, Stanford California, 2019). Een dood-doener? Geenzins, want talloze politici verschuilen zich achter de bevestigde formaliteiten van “de wet” terwijl ze onrecht laten voortduren. En dat is nu juist NIET de afspraak van de Genocide Conventie die ook door Nederland is ondertekend: men dient reeds op te treden bij het risico op genocide en niet slechts achteraf. Dáárin schiet Nederland verwijtbaar tekort.
.
Voor het verzoek aan het Internationaal strafhof (ICC:
.
Voor alvast een voorproefje van Israel’s verdediging, citeer ik van de website van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken –– merk daarbij op dat het de Israeli zijn die voortdurend veronderstellen dat hun visie en hun belangen direct samenvallen met die van alle mensen van Joodse identiteit in de wereld (een punt dat ook integraal is aan, bijvoorbeeld, hun Wet op de Terugkeer en waarop dan ook de gelijkstelling van kritiek-op-het-beleid-van-Israel met antisemitisme is gebaseerd):
“The accusation of genocide against Israel is not only wholly unfounded as a matter of fact and law, it ismorally repugnant. The resort to such rhetoric is designed to weaponize against Israel a term coined todescribe the worst crime committed against the Jewish people themselves, and in so doing isantisemitic and deeply o”ensive to the memory of the victims of the Holocaust. Alleging “genocide” ata time when Israel is lawfully defending itself against an avowedly genocidal terrorist organization, andseeking constantly to minimize harm to the Palestinian civilian population even as Hamas seeks tomaximize it, is a libel that empties the term of meaning.”
“There are few allegations more repugnant than the claim that a “genocide” is taking place in Gaza. It evokes the vile antisemitic pattern of assigning to the Jewish people blame for, and accusing them of, the very crimes to which they themselves have fallen victim. It also seeks to obscure the fact that on October 7, Hamas was itself engaged in the sadistic slaughter of innocent Jews with the specific intent to destroy them as a group, in furtherance of the explicit genocidal calls in its Charter.” (https://www.gov.il/…/English_Documents_Israel-Hamas…)